[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] firefox நீட்சிகளின் டெபியன் பொதியாக்கம்.

Saravana saravanannkl at gmail.com
Sat May 19 07:13:26 BST 2007


Mauran,
I have written a python program to create debian package directly from a
firefox extension file. I have used the python program to create debian
packages for the following extensions,
1. Padma
2. Tamilkey
3. Adhiyan

I have tested above debian packages in Ubuntu 6.10 Live CD. They work
without any issues. Only thing pending is to create a Firefox extension for
greasemonkey script MozTxtAlignFix.

Feel free to modify the python script, if you need additional
functionalities.

The attached files also available at following location,
http://saravanannkl.googlepages.com/packagecreator.py
http://saravanannkl.googlepages.com/DebianPackages_20070519.tar.gz

Thanks
Saravanan


On 5/14/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> Thanks Saravanan.
>
> -M.Mauran
>
> On 5/14/07, Saravana <saravanannkl at gmail.com> wrote:
>
> > Mauran,
> > I found out how to create debian packages for Firefox extensions that
> > gets installed system wide. I am currently writing a python program to
> > automate this process. Due to unexpected work, I was not able to
> > complete it during the weekend. I will send the debian packages and
> > python script in a day or two.
> >
> > Thanks
> > Saravanan
> >
> > On 5/11/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com > wrote:
> > > சரவணன்,
> > >
> > > இந்த வார இறுதியில் முடிந்தவரை இந்த பணியினை கவனியுங்கள்.
> > > எதிர்காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாய் அமையும்.
> > >
> > > பின்வரும் நீட்சிகள் தமிழர்களுக்கு பயன்படும் என்று நினைக்கிறேன்.
> > >
> > > 1.padma
> > > 2. adhiyan
> > >  3.Tamilkey
> > > 4. greasemonkey $ tamil script
> > >
> > > .இத்தோடு அவசியமான தமிழ் புத்தகக்குறிகளையும் சேர்க்கலாமில்லையா?
> > >
> > >
> > > -மு.மயூரன்
> > >
> > > --
> > > visit my blogs
> > >  http://www.mauran.blogspot.com
> > > http://www.tamilgnu.blogspot.com
> >
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070519/bc77bfc7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: packagecreator.py
Type: text/x-python
Size: 5757 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070519/bc77bfc7/attachment-0001.py 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Debian Packages_20070519.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 269015 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070519/bc77bfc7/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list