[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] firefox நீட்சிகளின் டெபியன் பொதியாக்கம்.

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat May 19 10:00:06 BST 2007


மிகவும் நன்றி சரவணன்.

சோதனை செய்து விட்டு சொல்கிறேன்.


மயூரன்

On 5/19/07, Saravana <saravanannkl at gmail.com> wrote:
>
> Mauran,
> I have written a python program to create debian package directly from a
> firefox extension file. I have used the python program to create debian
> packages for the following extensions,
> 1. Padma
> 2. Tamilkey
> 3. Adhiyan
>
> I have tested above debian packages in Ubuntu 6.10 Live CD. They work
> without any issues. Only thing pending is to create a Firefox extension for
> greasemonkey script MozTxtAlignFix.
>
> Feel free to modify the python script, if you need additional
> functionalities.
>
> The attached files also available at following location,
> http://saravanannkl.googlepages.com/packagecreator.py
> http://saravanannkl.googlepages.com/DebianPackages_20070519.tar.gz
>
> Thanks
> Saravanan
>
>
> On 5/14/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> >
> > Thanks Saravanan.
> >
> > -M.Mauran
> >
> > On 5/14/07, Saravana < saravanannkl at gmail.com> wrote:
> >
> > > Mauran,
> > > I found out how to create debian packages for Firefox extensions that
> > > gets installed system wide. I am currently writing a python program to
> > > automate this process. Due to unexpected work, I was not able to
> > > complete it during the weekend. I will send the debian packages and
> > > python script in a day or two.
> > >
> > > Thanks
> > > Saravanan
> > >
> > > On 5/11/07, மு.மயூரன் | M.Mauran < mmauran at gmail.com > wrote:
> > > > சரவணன்,
> > > >
> > > > இந்த வார இறுதியில் முடிந்தவரை இந்த பணியினை கவனியுங்கள்.
> > > > எதிர்காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாய் அமையும்.
> > > >
> > > > பின்வரும் நீட்சிகள் தமிழர்களுக்கு பயன்படும் என்று நினைக்கிறேன்.
> > > >
> > > > 1.padma
> > > > 2. adhiyan
> > > >  3.Tamilkey
> > > > 4. greasemonkey $ tamil script
> > > >
> > > > .இத்தோடு அவசியமான தமிழ் புத்தகக்குறிகளையும் சேர்க்கலாமில்லையா?
> > > >
> > > >
> > > > -மு.மயூரன்
> > > >
> > > > --
> > > > visit my blogs
> > > >  http://www.mauran.blogspot.com
> > > > http://www.tamilgnu.blogspot.com
> > >
> >
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070519/c31d488d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list