[உபுண்டு_தமிழ்]சோதனைக்குத் தயாராதல்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Mar 25 16:26:58 BST 2007


http://www.ubuntu.com/news/Ubuntu704Beta

not

http://www.ubuntu.com/news/Ubuntu704Bet

downloaded but i will have problem with install as it has problem my
965 chipset mobo and the known bugs list shows that it has not been
fixed yet.
i tried ti install anyway and failed.
now it needs a hard disc install

tv

On 3/25/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> On Sat, 2007-03-24 at 20:23 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> > இன்று உபுண்டுவின் புதிய சோதனைப்பதிப்புக்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன.

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list