[உபுண்டு_தமிழ்]சோதனைக்குத் தயாராதல்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sun Mar 25 16:14:12 BST 2007


On Sat, 2007-03-24 at 20:23 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> இன்று உபுண்டுவின் புதிய சோதனைப்பதிப்புக்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன. 
> 

http://www.ubuntu.com/news/Ubuntu704Bet

மேற்கண்ட இணைப்பு உபுண்டு பீஸ்டி யின் பீடா வெள்யீட்டுக்கான பக்கமாகும்.
பதிவிறக்கி நிறுவி சோதிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

நன்றி.

அன்புடன்,

ம ஸ்ரீ  ராமதாஸ்
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list