[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு திண்ணை - கார்டே ப்ளாங்கே!

Sethu skhome at gmail.com
Sun Mar 4 04:13:47 GMT 2007


> நெட்டை கொக்கு! ;-)

வேட்டியா? சாரமா? (சென்னைப் பக்கம் கைலி, லுங்கி என்று சொல்வார்களே)

சேது


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list