[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் - தமிழாக்கம்..

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Mon Jun 4 14:22:00 BST 2007


ஆமாம். அது service center என்று அர்த்தம் தருவதால் கேட்டேன்.

-மு.மயூரன்

On 6/4/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> சேவை மையம் புழக்கத்தில் உள்ளது
>
> On 6/3/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> >
> > //சேவையகம்//
> >
> > service center?
> >
> > -மு.மயூரன்
> >
> > On 6/3/07, Tirumurti Vasudevan < agnihot3 at gmail.com> wrote:
> >
> > > சில கருத்துக்கள்...
> > >
> > > On 6/3/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> > > >
> > > > தங்கள் கருத்துக்களுக்கு நன்றி..
> > > >
> > > > On 6/2/07, K. Sethu < skhome at gmail.com> wrote:
> > > > >
> > > > > >>
> > > > > #: src/skim.desktop:2
> > > > > msgid "Comment=Input method platform"
> > > > > msgstr "குறிப்பு=உள்ளீட்டு முறைக்கான ப்ளாட்பார்ம்"
> > > > > <<
> > > > >
> > > > > உள்ளீட்டு முறைமை அடித்தளம் எனலாம்.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > இது செயலியிலில் எந்த கன்டெக்ஸ்டில் பயன்படுத்தப் படுகிறது என்பதில்
> > > > தெளிவு இல்லாது போகவே அப்படியே பயன்படுத்தியிருந்தேன். அடித்தளம் பொருந்தும்
> > > > என்றால் அங்ஙனம் மாற்றிவிடலாம்.
> > > > =======================
> > > > அடித்தளம் என்பது basement.
> > > > தளம் என்பதே பொருத்தமாக தோன்றுகிறது.
> > > > ============================
> > > >
> > > >
> > > > ஸ்கிமுக்கான சொருகு பொதி... அல்லது ஸ்கிமுக்கான சொருகல்...
> > > >
> > > > அது சரி... பயர்பாக்ஸில் add-on என்று வழங்குகிறார்களே.. plug-in க்கு
> > > > இதற்கும் என்ன வேறுபாடு?
> > > >
> > > > ஒன்றும் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது.
> > > > அல்லது plug-in மற்றோரு செயலியை இணைக்க பயன்படலாம்.
> > > > add-on ஒரு கூடுதல் செயலி.
> > > > ==========================
> > > >
> > > >
> > > > #: src/skimsetupcategory.desktop:2
> > > > > msgid "Comment=A definition of one Skim Setup Category"
> > > > > msgstr "குறிப்பு=ஸ்கிமினுடைய அமைப்பு வகை குறித்த விளக்கம்"
> > > > > <<
> > > > > ஆங்கிலத்தில் "one" எனற பதத்தை "Skim Setup Category" முன்
> > > > > போட்டுள்ளது எதற்கு......
> > > > >
> > > > பல மென்பொருட்கள் ஆகிலேயர் அல்லாதவர்களால் உருவாக்கப் படுகிறன. அவர்கள்
> > > > எழுதும் போது சில தவறுகள் ஏற்படுகிறன.
> > > > இங்கு a தான் இருக்க வேண்டும் என தோன்றுகிறது. one அல்ல
> > > >
> > > >
> > > > definition, இலக்கணம்
> > > > explanation, விளக்கம்.
> > > > description, விவரணம்
> > > > brief, summarize சுருக்கம்
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > #: plugins/mainwindow/skimplugin_mainwindow_config.desktop:1
> > > > > msgid "Name=Main Toolbar"
> > > > > msgstr "பெயர்=பிரதானக் கருவிப் பெட்டி"
> > > > > <<
> > > > > >>
> > > > > #: plugins/mainwindow/skimplugin_mainwindow.desktop:2
> > > > > msgid "Comment=Main Window"
> > > > > msgstr "குறிப்பு=முதன்மைச் சாளரம்"
> > > > > <<
> > > > >
> > > > > ta.po கோப்பினுள் போல Main Toolbar ஐ "முதன்மைக் கருவிப்பட்டை" என்றே
> > > > > மொழிப்பெயருங்கள்.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > சரி.. Panel - என்பதற்கு தங்களின் பரிந்துரைத் தாருங்கள்...
> > > > =====
> > > > பலகம்.
> > > > ============
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > >>
> > > > > #: plugins/mainwindow/skimplugin_mainwindow.desktop:1
> > > > > msgid "Name=Toggle Docking"
> > > > > msgstr "பெயர்=டாக்கிங் மாற்றம்"
> > > > > <<
> > > > >
> > > > > "Docking" - இங்கு விண்வெளி கலன்கள் ( spacecrafts )
> > > > > docking என்பதில் போல இது
> > > > > குறிப்பிடும் பொருளை இன்னொன்றுடன் இணைப்பதைக் குறிக்கிறது என
> > > > > நினக்கிறேன்? "டாக்கிங்"
> > > > > என ஒலிப்பெயர்ப்புக்குப் பதிலாக மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று செய்ய வேண்டும்.
> > > > > தற்கால அகராதி
> > > > > ஒன்றில் இணைத்தல் என்றே உள்ளது.
> > > > > ============
> > > > > பொருத்தம்?
> > > > > ============
> > > > > skim / scim க்கான (panel) பட்டையை tray இல் வைப்பதா அல்லது
> > > > > floating ஆக
> > > > > விடுவதா என்பதை தேர்வு செய்யத்தானே இது. இங்கு Toggle பெயர்ச் சொல்
> > > > > எனில் "சுழற்றி" ,
> > > > > வினையெனில் "சுழற்றல்" எனலாமோ? (Toggling என்பதற்கு மாற்றுதல்
> > > > > என்பதை விட சுழற்றுதல்
> > > > > தான் பொருத்தம் கூட எனச் சுட்டிட்காட்டியது விடுமுறைக்காக uk
> > > > > விலிருந்து வந்துள்ள எனது
> > > > > அண்ணன் - அவருக்கு நன்றி)
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > toggling பயன்படுத்திய வகையில் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுவது..
> > > > On-Off , Start-Stop போன்று.. இடை மாற்றம்... சரியாக இருக்குமா..
> > > > ===============
> > > > ஒன்றிலிருந்து மற்ற ஒன்றுதான். பல அல்ல.
> > > > =====================
> > > >
> > > >
> > > > >>
> > > > > #: plugins/scimlauncher/skimplugin_scim.desktop:1
> > > > > msgid "Name=SCIM Server"
> > > > > msgstr "பெயர்=ஸ்கிம் வள்ளல்"
> > > > > <<
> > > > > skim = ஸ்கிம் என்பது சரி. scim என்பதை நான் உச்சரிப்பது
> > > > > "சிம்" (இதில் நான் "சி"
> > > > > யை ஸ் இன் முற்றியலிகரமாகவே உச்சரிப்பேன். அதாவது "ஸிம்" என்பது
> > > > > போல).
> > > > > உருவாக்கியோர் எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்று
> > > > > கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க
> > > > > வேண்டும்.
> > > >
> > > >
> > > > இதை நானும் யோசிச்சேன்.. SKIM - ஸ்கேம் எனவும் SCIM - ஸ்கிம் எனவும்
> > > > வழங்கலாமா.. கே - கேடீயீ..
> > > > ====
> > > > சிம், ஸ்கிம்.
> > > > =============
> > > >
> > > > ஆம்.. வழங்கி - வாங்கி தான் முன்னர் பயன்படுத்தி வந்தேன்.. வழங்கும்
> > > > தன்மை உள்ளோரை குறிக்க பிரத்யேகமாக குறிக்கும் சொல்தானே வள்ளல்.
> > > >
> > > > வழங்குவதால் வழங்கி அல்லது வழங்குவதால் வள்ளல் இரண்டில் பொருத்தம்
> > > > அதிகம் எதில் உள்ளது என்றும் யோசித்தேன்...
> > > >
> > > >
> > > > Web Server - இணைய (HTML) சேவைகள் வழங்குவதால் இணைய வள்ளல்... இணைய
> > > > வழங்கி...Apache Web Server
> > > > Application Server - செயலிகளுக்கான வள்ளல்... செயலிகள் வழங்கி...
> > > > Tomcat Application Server
> > > > Database Server - தரவுகளைத் தருவதால் தரவு வள்ளல்... தரவு
> > > > வழங்கி..Oracle Database Server
> > > >
> > > > இப்படி இதன் பயன்பாடு நீள்கிறது.. மேலும் Client - பெறுநர், Clients -
> > > > பெறுவோர்..
> > > > வாங்கி.. வாங்கிகள்..
> > > >
> > > > Client - Server Architecture? வாங்கி - வழங்கி கட்டமைப்பு அல்லது
> > > > வள்ளல் - பெறுநர் கட்டமைப்பு?
> > > >
> > > > பயன்பாடு விரிவடையும் போது சற்று சிக்கல்கள் இருக்கின்றன... இதில்
> > > > இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு வேண்டும்...
> > > >
> > > வழங்குதல் மட்டுமே சர்வர் வேலை இல்லையே?
> > > சேவையகம் என்றே நான் மொழிபெயர்கிறேன்.
> > > வழங்கி கலை சொல் பிஓ வில் இருப்பினும் இதுவே பொருத்தமாக தெரிகிறது.
> > >
> > > தி வே
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > > --
> > > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > visit my blogs
> > http://www.mauran.blogspot.com
> > http://www.tamilgnu.blogspot.com
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070604/e6f9b61c/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list