[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் குறித்த தொழில் நுட்ப விஷயங்கள்..

Abdul Haleem Sulaima Lebbe ahaleemsl at gmail.com
Sat Jul 14 05:27:33 BST 2007


Hi , அண்ணாக்களே,

Just you can see whole details on the following Web Ling

www.moodle.org

Simply I can say It is a LMS tool. we are working on it is tamil
localization on the langugae pack. furthor clear explanation you can
see above websites.On 7/14/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On 7/14/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> > மூடுல் கத்துக்குட்டிக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கொடுத்தால் நல்லது!
> >
> > இது கத்துக்கொடுக்கவா? அல்லது கத்துத்தரவா?
> > நிறுவியபின் அடுத்த வேலை என்ன?
> > திவே
> >
> >
>
> இது ரெண்டுத்துக்குமே! இதை விரிவு படுத்துக்கணும்...
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
S.L. Abdul Haleem
Special Degree In Computer Science
Faculty Of Applied Sciences
South Eastern University of Sri Lanka

Mobile : +94 71 4911692
Home  : +94 60 2670077
e-mail   : ahaleemsl at gmail.com


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list