[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் குறித்த தொழில் நுட்ப விஷயங்கள்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Jul 14 01:15:11 BST 2007


மூடுல் கத்துக்குட்டிக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கொடுத்தால் நல்லது!

இது கத்துக்கொடுக்கவா? அல்லது கத்துத்தரவா?
நிறுவியபின் அடுத்த வேலை என்ன?
திவே

On 7/13/07, Abdul Haleem Sulaima Lebbe <ahaleemsl at gmail.com> wrote:
> வணக்கம் சேதுண்ணா,  செந்திலண்ணா, வாசு அண்ணா,
>
> நான் வழக்கமாக இத்தகைய மயக்கங்களை கையாளுவதும் வாசு அண்ணா கூறியவாறே:
>
> எமது Moodle localization போது இவ்வாறே செய்தோம்.
>
> அப்துல் ஹலீம்
> இலங்கை
>
>
>
> On 7/13/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> > ஒரு சின்ன யோசனை.
> > scim skim இடையே பிரச்சினை இயல்பானதே . சில acronym களை தமிழ் எழுத்து
> > பெயர்பு செய்கையில் சொல்லாக கையாளுவதால்தான் இது பிரச்சினை. எஸ்சிஐஎம்
> > என்பதில் பிரச்சினை இல்லை.
> > டி என்பது t ஆ அல்லது d ஆ?
> > நான் வழிக்கமாக இத்தகைய மயக்கங்களை கையாளுவது இப்படித்தான்:
> > DNS = டிஎன்எஸ் (DNS)
> >
> > திவே
> >
> > On 7/12/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
> >
> >
> >
> > --
> > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
>
>
> --
> S.L. Abdul Haleem
> Special Degree In Computer Science
> Faculty Of Applied Sciences
> South Eastern University of Sri Lanka
>
> Mobile : +94 71 4911692
> Home  : +94 60 2670077
> e-mail   : ahaleemsl at gmail.com
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list