[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் குறித்த தொழில் நுட்ப விஷயங்கள்..

Abdul Haleem Sulaima Lebbe ahaleemsl at gmail.com
Fri Jul 13 10:30:16 BST 2007


வணக்கம் சேதுண்ணா,  செந்திலண்ணா, வாசு அண்ணா,

நான் வழக்கமாக இத்தகைய மயக்கங்களை கையாளுவதும் வாசு அண்ணா கூறியவாறே:

எமது Moodle localization போது இவ்வாறே செய்தோம்.

அப்துல் ஹலீம்
இலங்கைOn 7/13/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> ஒரு சின்ன யோசனை.
> scim skim இடையே பிரச்சினை இயல்பானதே . சில acronym களை தமிழ் எழுத்து
> பெயர்பு செய்கையில் சொல்லாக கையாளுவதால்தான் இது பிரச்சினை. எஸ்சிஐஎம்
> என்பதில் பிரச்சினை இல்லை.
> டி என்பது t ஆ அல்லது d ஆ?
> நான் வழிக்கமாக இத்தகைய மயக்கங்களை கையாளுவது இப்படித்தான்:
> DNS = டிஎன்எஸ் (DNS)
>
> திவே
>
> On 7/12/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>


-- 
S.L. Abdul Haleem
Special Degree In Computer Science
Faculty Of Applied Sciences
South Eastern University of Sri Lanka

Mobile : +94 71 4911692
Home  : +94 60 2670077
e-mail   : ahaleemsl at gmail.com


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list