[உபுண்டு_தமிழ்]?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Aug 10 05:29:08 BST 2007


On 8/9/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
> என்ன செய்ய?
>
>
> இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
> என்ன செய்ய?

கசடதபற யரலவழல ஙஞணநமன கொடுங்க!

ஙஞணநமன வரிசை சரியா?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070810/2374fe72/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list