[உபுண்டு_தமிழ்]?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Aug 10 09:25:45 BST 2007


gnome control center
#. translators: you may want to include non-western chars here
#: ../vfs-methods/themus/themus-theme-applier.c:58
ABCDEFG
but this is not what i was talking about

tv

On 8/10/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> எந்த கோப்பு என்பது மறந்துவிட்டது.
> மன்னிக்க
> திவே
>
> On 8/10/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
> >
> > திவே
> >
> > ////இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
> > என்ன செய்ய?//
> >
> > எது சம்பந்தமாக (context) எனக் கூறுங்களேன் - இயந்திர தட்டச்சு / கணினி
> > விசைப்பலகை? உள்ளிடல் பயிற்சிக்கா, சோதிக்கவா? அல்லது வேறு காரணங்களுக்காகவா?
> >
> > ~சேது
> >
> > On 8/10/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> > >
> > > நல்ல யோசனை!
> > > திவே
> > >
> > > On 8/10/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com > wrote:
> > > > //இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
> > > > என்ன செய்ய?//
> > > >
> > > > நல்ல திருக்குறளாய் ஒன்றைப் போட்டுவிடுங்கள்.
> > > > முழுமையானதல்லாவிட்டாலும் பொருத்தமாக இருக்கும்.
> > > >
> > >
> > > --
> > > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > > --
> > > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > >
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> > >
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list