[உபுண்டு_தமிழ்]?

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Fri Aug 10 01:00:48 BST 2007


//இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
என்ன செய்ய?//

நல்ல திருக்குறளாய் ஒன்றைப் போட்டுவிடுங்கள்.
முழுமையானதல்லாவிட்டாலும் பொருத்தமாக இருக்கும்.


-மு.மயூரன்


On 8/9/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
> என்ன செய்ய?
>
> On 8/9/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> > On Thursday 09 August 2007 20:03:00 K. Sethu wrote:
> > > //The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789
> > > is there an equivalent in tamil?//
>
> >
> > சரி அவங்க அப்படி செய்தாங்கன்னு நாமும் அப்படி செய்யணுமா?
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070810/a8837dc3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list