[உபுண்டு_தமிழ்]?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Aug 9 16:37:54 BST 2007


இந்த வரி மொழியாக்கத்துக்கு கொடுத்து இருக்கிறார்களே!
என்ன செய்ய?

On 8/9/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> On Thursday 09 August 2007 20:03:00 K. Sethu wrote:
> > //The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789
> > is there an equivalent in tamil?//

>
> சரி அவங்க அப்படி செய்தாங்கன்னு நாமும் அப்படி செய்யணுமா?
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list