[உபுண்டு_தமிழ்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Aug 9 11:30:19 BST 2007


On Tuesday 07 August 2007 14:49:03 ஆமாச்சு wrote:
> நண்பர்களே,
>
> நமது இணைய தளத்தின் வழங்கி பழுதடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.


தளம் விழித்தது..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list