[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழ் உபுண்டு நிறுவி

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Thu Nov 30 01:25:37 GMT 2006


ஏற்றம்.

mount point - ஏற்றப்புள்ளி

-மயூரன்


On 11/30/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> On Thu, 2006-11-30 at 06:25 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> > தரவேற்றம் பதிவேற்றம் ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்க.
>
> Mount என்பதற்கு என்ன பயன்படுத்துவது? நினைவேற்றம்?
>
>
> --
> அன்புடன்,
>
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [SRI RAMADOSS M]
> Contact Person: Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> ----
> எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
> இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
> ----
>
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061130/b900236b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list