[உபுண்டு_தமிழ்]Translation Guidelines - Making

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Nov 8 00:15:25 GMT 2006


no trans team for kde now
http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=ta
i have mailed the maintainer
tv

On 11/7/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
>
>
> On 11/7/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> >
> >
> > ஆனால் இவற்றில் எமது முன்னனுபவம் குறைவு.  முகுந்தண்ணா தான் பதிலளிக்க
> > வேண்டும். இக்குழுக்களை அவர்களது IRC அல்லது மின்னஞ்சல் குழுக்களில் சேர்ந்து
> > விவரங்களை அறிய யாரேனும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவும்.
> >
> > Firefoxன் Upstream Contact அவர் என்பது ஒரு சந்தோஷம் தரக் கூடிய செய்தி.
> > ஒபன் ஆபிசுக்கு நீங்கள்தானே? இது சாதாரண விஷயமில்லை!
>
>
> yes, i forgot to mention mugunth is in charge of oo
> can we have the status please?
>
> வெங்கட், ஜெயராதா, சுஜாதா, ஹரிராம் போன்றொரின் உதவியை  நாடலாம். இவர்களில்
> > எனக்கு தெரிந்தவர் ஹரிராம் மட்டுமே!
> >
> > பி.கு: Firefoxக்கும் Debianக்கும் ஆகவில்லைப் போலத் தோன்றுகிறது.
> > விரைவில் ஐஸ்வீஸலை எதிர்பார்க்கலாம். https://wiki.ubuntu.com/IceWeasel
>
>
>
>
> why mark shuttle worth has spoken openly about firefox.
> mugunth can throw more light on firefox
> the general impression is that they have become more commercial minded.
> there are a lot of issues with ipr
>
> tv
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
>-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061108/76e1fd80/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list