[உபுண்டு_தமிழ்] Toolbar, Bookmark

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Nov 4 20:23:55 GMT 2006


Toolbar  - வசதிப் பெட்டி

Bookmark  -

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list