[உபுண்டு_தமிழ்]எட்ஜி சிடிக்கள் கிடைக்கப் பெற்றது

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Nov 4 14:20:43 GMT 2006


dear ramadoss,
glad to know that the edgy cds have arrived for distribution.
it is sad that one needs to pay customs duty on it.
i remember an appeal from ubuntu people to translate a note to be sent along
with the cds as customs were levying duty.
but still these guys collect. hmmm.

how are you meeting this expenditure?
out of pocket i suppose. but these things will continue. this will be
recurring every six months. and there may be other promotional stuff being
sent.

and i was saddened to see that some good hearts have seen to that the
support extended to you locally got cut off!

let this semi retired youngster -me -share the expenses at least partly.
verify from higher ups if it is alright to take such contributions or if not
how you are supposed to meet the expenditures.

tv

On 11/4/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> அன்புடையீர்,
>
> வணக்கம்.  இன்று  உபுண்டு எட்ஜி குறு வட்டுக்கள் கிடைக்கப் பெற்றேன். :-)
> ......
> சின்ன விஷயம், குறு வட்டுக்களைப் பெற சுங்க வரி மட்டும் செலுத்த வேண்டி
> இருந்தது.
>
>
>

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061104/aad56b2e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list