[உபுண்டு_தமிழ்]டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின் தமிழ் 99 விசைப் பலகை ?

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Dec 30 07:24:55 GMT 2006


தமிழ் பல்கலைக் கழகத்தால் வெளியிடப் பட்டுள்ள தமிழ் 99  விசைப்பலகையின் வடிவம்
இணைக்கப் பட்டுள்ளது.

http://www.tamilvu.org/Tamilnet99/keyboard.gif

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061230/587c2c7b/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ?????99  ?????????? ??????.png
Type: image/png
Size: 128314 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061230/587c2c7b/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list