[உபுண்டு_தமிழ்]புதிய உறுப்பினர் விவரம்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Dec 21 14:41:03 GMT 2006


நினைவூட்டல்...
திவா

On 12/15/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> அனுப்பியாகிவிட்டதா?
> வார இறுதியில் வேலை செய்ய வசதியாக இருக்கலாம்.
> தி வே
>
> On 12/14/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com > wrote:
>
> > ஞாயிற்றுக் கிழமைக்குள் அனுப்பி வைக்கிறேன்.
> >
> > On 12/14/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> >
> > --
> > அன்புடன்,
> > ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
> >
> > [Sri Ramadoss M]
> > Team Contact - Ubuntu Tamil Team
> > Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> > IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> > Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> >
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
> >
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
>-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061221/0a60a3cc/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list