[உபுண்டு_தமிழ்] dependency, syntax error, component...

amachu shriramadhas at gmail.com
Thu Dec 14 02:29:55 GMT 2006


பொருள் பட்டியில் கொடுக்கப் பட்டுள்ள சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்  சொல்
பரிந்துரைக்கவும்...

dependency - சார்பு பொதி
syntax error - ?? வழு
componenet - அங்கம்


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list