update-manager

David Planella david.planella at googlemail.com
Tue Mar 4 20:06:05 GMT 2008


Bones Jordi,

T'adjunto el que he vist en un diff, juntament amb el fitxer amb les
correccions i suggeriments aplicats.

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: update-manager_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 25888 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080304/cd89dff9/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list