update-manager

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Sat Mar 1 23:36:58 GMT 2008


Hola a tots,

Adjunto la traducció de la darrera versió de l'update-manager.
Qualsevol comentari serà benvingut

Salut

-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080302/a9ae45e3/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_update-manager-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 70825 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080302/a9ae45e3/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list