Dubtes Language Selector

Jordi Mallach jordi at canonical.com
Tue Mar 21 16:15:21 GMT 2006


On Wed, Mar 15, 2006 at 11:52:23PM +0100, Lluis M. García wrote:
> Estic pr cticament finalitzant la traducci d'aquesta aplicaci per tinc
> alguns dubtes. En cas d'idiomes o pa sos que no apareguin a la guia d'estil de
> Softcatal com haig de procedir? Copio directament la cadena anglesa, la deixo
> sense tradu r, aplico sentit com en alguns casos...?

En general, es deixa sense traduir.

Hi ha un nombre de mòduls que tenen una llista llarga de llengües
traduïdes. Mira't el GDM, té moltes.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi at sindominio.net   jordi at debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20060321/084ba57c/attachment.pgp


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list