Νέα βασική γραμματοσειρά Ubuntu για10.10

Νίκος Νίκος
Sun Mar 7 01:08:54 GMT 2010


Simos Xenitellis:
> >> Πράγματι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ανοιχτή γραμματοσειρά. Δεν
> >> υπάρχει περιορισμός για το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
> >> γραμματοσειρά.
> >> Από όλες τις πηγές που αναφέρουν την πληροφορία αυτή, προτιμώ το
> >> http://lists.freedesktop.org/archives/openfontlibrary/2010-March/002771.html

Nikos Roussos wrote:
> > Αυτό είναι όντως ενθαρυντικό, αλλά το αρχικό link είναι απ' το blog
> > του shuttleworth (δηλαδή αρκετά αξιόπιστο) και κάνει σαφή αναφορά σε
> > περιορισμένη χρήση μόνο εντός της διανομής. 

Apollon Koutlidis:
> Η διατύπωση του Shuttleworth κατά τη δική μου ανάγνωση εννοεί "αφού η 
> γραμματοσειρά θα είναι τόσο στο όνομα όσο και στην αισθητική δεμένη με 
> το Ubuntu, θα είναι προβληματική για μη-νομικούς λόγους η χρήση της σε 
> κεντρικό ρόλο απεικόνισης UI και λογοτύπων σε άλλες διανομές".

+1

> Αν έχει κατά νου και trademarking θέματα ωστόσο, μπορεί να είναι ακόμα 
> πιο μπερδεμένο το θέμα. Δεν το νομίζω ωστόσο - θα ήταν λίαν εκτός 
> χαρακτήρα για το Mark.

> > Ας ελπίσουμε πως τελικά η γραμματοσειρά θα και είναι ελεύθερη, εκτός από open.

> +1

+1 = 2

Νίκος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20100307/bc059aad/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list