Εντυπωσιακή η 9.04 Beta

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Tue Mar 31 23:00:39 BST 2009


On Wed, 2009-04-01 at 00:26 +0300, Sergey Tsabolov wrote:
> Έχεις κάνει το / (root file system ) σε  ext4  η ext3 , εγώ το έχω ext4
> και εκκίνηση είναι σε 30'' μέχρι και την οθόνη εισόδου ίσος και λιγότερα .

Α, σωστά ξέχασα να το αναφέρω: σε ext4 βέβαια ;-). Θα το χρονομετρήσω
και θα το ποστάρω.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090401/6db05b6f/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list