[ubuntu-dk] Foreningen af danske Ubuntubrugere lukkes og slukkes...

michael spam at soundpartner.dk
Søn Maj 30 16:02:43 BST 2010


Foreningen af danske Ubuntubrugere lukkes og slukkes...

i lørdags den 29 maj kl 12,00 var der sat generalforsamling på plakaten.
Men ifølge loggen (http://logs.ubuntu-eu.org/free/2010/05/ ...
moede.html) var kun 5 personer dukket op nemlig:

<sbc> Søren Caspersen.
<kjoller> Niels Kjøller Hansen,
<jarlen> Jesper Jarlskov, 
<Kimsen1967> Kim Rosendal Hansen,
<Axident> Kim Iskov,

endvidere er der ifølge wikisiden for generalforsamlingen
(https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Fore ... %20nr.%203) ikke nogen
opstillede til hverken bestyrelse, kasserer eller revisor. Der er ingen
indkomne forslag, og det til trods for at det ved sidste
generalforsamling kom frem at de nuværende vedtægter virkelig er
mangelfulde.

Endvidere så kan man ud fra ovenfor nævnte log se at man har vedtaget at
udskyde generalforsamlingen til søndag den 6 juni.

Jeg vil i denne sammenhæng gøre opmærksom på vedtægterne på
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening der siger følgende:

§4 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden
udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via email
til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

§4 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og
udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og udsendes til
medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden til
generalforsamlingen. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter begrundet anmodning om det over for formanden. Anmodningen
sendes enten skriftligt eller som underskrevet e-mail. I sådanne
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2
uger. 

Da vedtægterne er mangelfulde så tolker jeg følgende:
1: der kan ikke stilles en bestyrelse på nogen måde da der ikke er
indkommet forslag til opstillede til andre poster end formand og
loco-kontakt. Derfor SKAL der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, eller endnu bedre en ny ordinær generalforsamling,
som dog ikke kan opfylde alle de nuværende vedtægter.
2: der er ikke afholdt en gyldig ordinær generalforsamling ifølge
vedtægterne, og da der ikke som sådan er defineret i vedtægterne hvad
dette betyder, så jeg vil mene at en næse er på plads til bestyrelse og
formand for ikke at drive foreningen godt nok. Det er trods alt ifølge 

§6 Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der
foruden formanden består af kassereren, og 3 medlemmer. Bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der
hvert år vælges 3 medlemmer foruden formanden og kasseren. 

Bestyrelsen og formanden der står for den daglige ledelse.

Jeg vil derfor foreslå at foreningen opløses da den åbenlyst har udtjent
sin brug, og da der åbenlyst ikke er interesse for foreningen med mindre
der er ”kontroverser” som det skete sidste år op til
generalforsamlingen.

Jeg vil ligeledes foreslå at da det er foreningen der pt har status som
officielt locoteam så skal nogen tage kontakt til loco-counsel og
orientere om at denne forening ikke magter dette og at der derfor vil
foregå en omstrukturering af det danske loco-team

Jeg vil også foreslå at vi ved hjælp af denne tråd starter en diskussion
om behovet for denne forening, for en eventuel struktur for hvordan man
på seriøs vis kunne strikke et comunity sammen hvor det ikke er en
forskel på medlemmer af en forening og comunityet.


Personligt har jeg følgende vigtige forskelle til hvordan det ser ud
lige pt.

1: alle skal have mulighed for at blive medlem uden hensyn til økonomi
og proforma.

2: vi skal have alle folk engageret og ikke bare en lille gruppe som er
ledere.

3: der skal ske noget.

Mere information om maillisten ubuntu-dk.