[ubuntu-dk] Referat af generalforsamling søndag d. 6. juni

Anders Jenbo anders at jenbo.dk
Man Jun 7 01:37:11 BST 2010


Referat af d. 3. generalforsamling i foreningen af danske Ubuntubrugere

Fremmøde ved mødes start (16:00) er:
agger: Carsten Agger fra Solbjerg
Kimsen1967: Kim R. Hansen fra Københaven SV
KristianDK: Kristian Øllergaard fra Århus
[dmp]: Dennis Møllegaard fra Nørrebro
AJenbo: Anders Jenbo fra Vanløse
britta: Britta Pedersen fra København
Kjoller: Niels Kjøller Hansen fra Sundby
Nebulus: Søren Nielsen fra København Ø

I løbet af mødet ankommer:
aoe3: ?
eitreach: Christoffer Nielsen fra Aalborg
jarlen: Jesper Jarlskov fra København
MikeDK: Michael Hastrup Bendsen fra København Ø


Dags orden er:

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
 Fastsættelse af kontingent
 Godkendelse af budget
 Valg af bestyrelse
  * Valg af formand
  * Valg af kasser
  * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  * Valg af LoCo kontakt
 Eventuelt

Mødet forventes at tage en time

sbc vælges som dirigent
AJenbo vælges som referent
Kimsen1967 bliver stemme tæller

Det aftales at afstemningen foregår på samme måde som sidst. Hver person har halvt så mange stemmer som der er kandidater +1 (eller rudnet op), dette gøres for at lave mindre tals beskyttelse. Det vil sige alle har 2 stemmer til valg af bestyrelses medlem.--Formandens beretning--

Det sidste år har måske ikke været det bedste for ubuntu-dk. Vores aktivitetsniveau har været lavere end tidligere, hvilket måske også afspejles af det faktum at det har været nødvendigt at udskyde generalforsamlingen og den efterfølgende debat om foreningens berettigelse og vores struktur generelt.


Vi er dog lykkedes med tre ting som jeg vil fremhæve:

Open Source Days - vi havde en stand og fik traditionen tro 'vist flaget' på nordens største Open Source konference.

Ubuntu Live! 9.10 - vi uddelte CD'er i Bruuns Galleri i Århus. Den første rigtige udadrettede begivenhed vi har deltaget i. Et koncept som vi helt sikkert godt kan gentage.

Ubuntu Community dag i Århus - I Århus er lokale entusiaster begyndt at mødes fast for at arbejde med Ubuntu. De har for nyligt fået lokaler sammen med bl.a. Hack Århus.


Tre ting som vi desværre ikke nåede, eller ikke er kommet så langt med som man kunne have håbet:

Bankkonto - vi er i gang med det sidste papirarbejde for at få en ny bankkonto, men den er ikke helt på plads endnu. Det er måske ikke noget der har den store indvirken på foreningens virke, men det er jo altid rart at have styr på de praktiske ting.

Ubuntu Live! / kick off 10.04  - For første gang siden 7.04 har vi ikke holdt en rigtig (større) markering af den halvårlige Ubuntu udgivelse. Martin endte desværre med at stå med det hele selv, og da der var fare for at ende med et dårligt arrangement valgte vi at udskyde det i stedet. Det var selvfølgelig ærgerligt, men jeg tror det var den rigtige beslutning.

Websiden - Vi har desværre ikke fået lavet den nye hjemmeside som vi længe har håbet på. Forhåbentlig kan vi snart få gang i det projekt igen.

Generelt vil jeg opfordrer til at folk ikke holder sig tilbage hvis de har gode ideer til aktiviteter vi kan give os i kast med, eller hvis de har lyst til at give en hånd med til nogle af de aktiviteter vi allerede arbejder med.

-Debat-

jarlen og AJenbo har planlagt et IRL møde onsdag d. 9/6/2010 for at se på arbejdet med hjemmesiden.

Folk spørg til om der er brug for hjælp og hvad horisonten for den nye hjemme side er, og ikke mindst hvad den kommer til at rumme.

AJenbo må indrømme at han ikke har det store overblink på det nuværende tidspunkt, da det mest er jarlen der har stået for arbejdet op til nu, en lover at vende til bage med flere oplysninger efter ders møde. Dog vil han arbejde på at få siden op at køre senest først i september.

KristianDK og Nebulus til byder ders hjælp til udvikling af siden.

[dmp] udtrykker at hjemmesiden måske er en af vores viktigste fortagender.

agger er ikke helt engi.

aoe3 fore slår et seperat møde om hjemmesiden

KristianDK foreslår et fysisk møde om hjemmesiden

AJenbo melder sig som tovholder på hjemmesiden

sbc opfordre til at der bliver diskuteret hjemme side efter mødet og via mail listen.

--Regnskabsaflæggelse--
http://ubuntudanmark.dk/regnskab/2009.pdf

kjoller fremføre status for regnskab med mere

Det er mig der har stået for oprettelse af bankkonto, og har trådt utroligt meget vande. Lige nu mangler jeg underskrift fra eitreach, og grunden er at jeg ikke har fået det sendt til ham.

Udtalelse fra revisoren:
 Angående det forelagte regnskab så er det revideret og gennemgået selv om nogle af tallene ser noget rodede ud, kan se at de økonomiske dele ser rigtigt ud i forhold til de forelagte tal, kun et punkt der springer i øjnene især set ud fra at pengebeholdningen har været tæt på 0 så er pizza regnskabet en stor post som burde reduceres til et rent bruger betalt arrangement, at der er anskaffet en demo disk har været langt den største post og skal ses som en langtids investering til genbrug fra release til release (har ikke selv set den men har da et indre billede af den), ellers er regnskabet revideret og fundet ok.

Udover det, så taler regnskabet for sig selv, og for at uddybe revisor-udtalelsen:
Den helt store post er de ~ 8.300,- på et sæt professionelle diske. Dernæst kommer print af flyers, tilskud til pizza og 500 til Google Ads. Og så det løse til bl.a. et enkelt transport tilskud, porto, en pengekasse og nogle bankgebyrer.

Personlig kommentar:
Pizzerne var som bekendt brugerbetaling + tilskud. Jeg synes at tilskud er fint, men måske synes jeg mere at brugerbetaling som hovedregel skal være 3/4 og så 1/4 tilskud istedet for omvendt. Men det kan være svært at lure i situationen.

KristianDK go AJenbo er enig i kjollers kommentar om pizza.--Fastsættelse af kontingent--

Det foreslåes at der laves en formel ramme for hvodan firmaer og foreninger kan støtte op om foreningen.

Forslag til kontigent bliver 100,- og nul.

Kontigentet fra falder med stemmerne 7 (+3 ugyldige) til 0 (+1 ugyldig). Ændringen gælder for 2010 og der vil på et sener tidspunkt blive kigget på om der skal være en eventuelt tilbageførsel af de allerede indbetalte beløb.--Valg af bestyrelse--

Det fastlæges at man skal være fulgyldigt medlem før man kan stemme. En eventuelt ændring af dette skulle have været indgivet i forvejen.

Det diskuteres om man skal være fulgyldigt medlem for at stille op til bestyrelsen, da AJenbo still op men stadig ikke fulgyldigt medlem. Det bliver peget på at vedtækterne ikke på kærver medlemskab for at kunne stille op.

-Valg af formand-

sbc er den eneste opstilte kandidat til formands posten, der er enighed om at en afstemning ikke er nødvendig og sbc forsætter som formand.

-Valg af kasser-

kjoller stiller op som kasser og forlanger en afstemning.
kjoller bliver valgt til kasser med stemmerne 8 for 0 imod.

-Valg af bestyrelsesmedlemmer-

agger, eitreach og AJenbo stiller op som bestyrelsesmedlemmer.

Kandidaterne taler for deres sag:

eitreach: Grunden til at jeg kaldte en afstemning, var egentligt bare for ikke at komme ind på en blank stemme. Jeg er ganske sikker på at både ajenbo og agger har lige så meget at bidrage med, som jeg har. Så dem vil jeg bare byde velkommen, såfremt vi alle bliver valgt. Det bliver et spændende år. Jeg ser som sagt gerne at vi åbner foreningen for alle. Det er mit umiddelbare mål med at stille op.

AJenbo: Jeg håber på at kunne sætte gang i nogle ny aktiviteter og hjælp hele communitet i gang hvor det kunne være behjælpeligt.

agger: Jeg har det sidste halve års tid deltaget i arbejdet med at organisere en fast community-dag i Århus, og i den forbindelse har Ubuntu DK - mest Martin Pihl - deltaget i oprettelsen af et nyt hackerspace i Aarhus, Open Space Aarhus, hvor Ubuntu Community Day fremover vil blive holdt. Jeg vil i bestyrelsen tale og arbejde for flere af den slags arrangementer.

efstemningen ender med
4 stemmer til agger
3 stemmer til eitreach (+1 uglydig)
6 stemmer til AJenbo

Alle 3 kandidater vælges ind som bestyrelsesmedlemmer.

-Valg af supleanter-

Britta og Nebulus overtales til at stille op som supleanter. Der forgår ingen afstemning og der er ingen protester.

-Valg af revisor-

KristianDK til træder som revisor

-Valg af LoCo kontakt-

jalen stiller op og vinder valges med 7 stemmer for.


--Eventuelt--

AJenbo pointere at han gerne vil have valgresultaterne så han kan bruge dem til referatet, desvære giver han beskeden til den forkerte person...

Kjoller foreslår at der afholdes et ekstraordinær generalforsamling engang i efteråret.
For slaget bakkes op.

Der opfordres til at der diskuteres or arbejdes med forslag til ændringer af vedtægterne, inden næste forsamling, af alle interasseret.
For slaget bakkes op.

Da sbc må forlade mødet overtager kjoller som diagent for resten af mødet.

agger: forslår at der indkaldes til møde så snart der ligger nogle faste forslag til ændringer af vedtækterne.

jarlen oplyser at han har modtaget 10.04 cd'erne.

Der takkes for god ro og orden.

Mødet slutter 18:01 efter to timer :)

Efter mødet snakkes der løst om status og udvikling for den nye hjemme side, i ca. en halv time. Her efter glider snakken over på google, mobil telefoner, python m.m.
---- Msg sent via @Mail - http://atmail.com/Mere information om maillisten ubuntu-dk.