[Ubuntu-cat] Dubte montar servidor en ubuntu

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dis jun 3 17:40:47 UTC 2017


Hola!
Ara posant el fitxers a la carpeta var/www/html, sí puc obrir els fitxers
php.

Moltes gràcies.

2017-06-03 19:22 GMT+02:00 Joan Carles <palimsesto a gmail.com>:

> Hola!
> Fet i sí aparex. Mira imatge
>
> 2017-06-02 20:47 GMT+02:00 Aniol Martí <amarti a caliu.cat>:
>
>> On 06/02/17 18:14, Joan Carles wrote:
>>
>> El 02/06/17 a les 08:02, Aniol Martí ha escrit:
>>
>> On 06/02/17 07:11, Joan Carles wrote:
>>
>> El 01/06/17 a les 23:52, Aniol Martí ha escrit:
>>
>> On 06/01/17 20:43, Joan Carles wrote:
>>
>> Bona tarda!
>>
>> Bo, com neòfit en informàtica, encara que molts anys fent servir ubuntu
>> em trobe amb un problema, que a veure si podeu ajudar-me.
>>
>> Estic fent un curs de edició i publicació pàgines web(html5,css3,
>> javascript), el tema que més m'interessa surt quan hem de pasar els fitxers
>> a un servidor local amb php per penjar el darrer projecte i ver la web
>> final pública.
>>
>> A classe treballem amb windows(Vista) i ens han fet instal.lar, al pen on
>> guardem la feina de cada dia, el UsbServer i podem accedir, però a casa amb
>> Ubuntu 16.04, he seguit les passes que he trobat al web de
>>
>> http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor
>> -web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html
>>
>> i cap problema a l'instal.lació però després no puc llegir els fitxers
>> php i realment no se per on surtir per què el professor m'ha dit que ell
>> amb temes de casa no pot fer res (i ho veig lògic) i clar el temps que tinc
>> s'escurça i no puc fer feina a casa.
>>
>> He trobat un Linux Usb Server
>> <https://www.virtualhere.com/usb_server_software> però no se si pot
>> servir-me.
>>
>> Potser us falta informació del que tinc al meu equip però ara mateix no
>> se quina proporcionar-vos.
>>
>> Si algú pot donar-me un cop de mà o indicació possible, s'agrairia.
>>
>>
>>
>> --
>> Salutacions,
>>
>> Joan Carles
>> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>>
>>
>>
>> Hola Joan Carles,
>>
>> Prova de crear el fitxer *info.php* al directori */var/www/html *del
>> servidor web. El fitxer ha de contenir aquestes línies:
>>
>> <?php
>>
>> // Show all information, defaults to INFO_ALL
>> phpinfo();
>>
>> ?>
>>
>>
>> Un cop fet, obre un navegador i accedeix a http://127.0.0.1/info.php a
>> veure què et surt.
>>
>>
>> Salut!
>>
>>
>> --
>> Aniol Martí gpg C6F0514F
>> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>>
>> Linux Registered User #614499
>> __________________________________________
>> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>>
>>
>> Hola!
>>
>> Doncs em surt, que no puc accedir. Afegeixo captura pantalla també.
>>
>> --
>> Salutacions,
>>
>> Joan Carles
>> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>>
>>
>>
>> Bon dia!
>>
>> M'he mirat la guia que vas seguir i diria que ja veig d'on ve el
>> problema. A la guia et suggereixen que canviïs l'arrel del servidor web a
>> un directori del teu home (en aquest cas sitios). Suposant que vas crear el
>> directori "Sitios" dins del teu home fes un "chown -R
>> <ElTeuUsuari>:www-data /home/ElTeuUsuari/Sitios". Per assegurar que les
>> configuracions estiguin bé, ens podries passar el contingut dels fitxers
>> /etc/apache2/apache2.conf i /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
>> ? Per fer-ho, et suggereixo que utilitzis una eina com l'etherpad de
>> Mozilla [0].
>>
>>
>> [0]: https://public.etherpad-mozilla.org/
>>
>>
>> Salut!
>>
>>
>> --
>> Aniol Martí gpg C6F0514F
>> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>>
>> Linux Registered User #614499
>> __________________________________________
>> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>>
>>
>> Hola!
>>
>> Si ho faig amb l'eina que dius. No em deixa:
>>
>> Cannot GET /p//etc/apache2/sites-available/000-default.conf  i Cannot
>> GET /p//etc/apache2/apache2.conf
>>
>> No se per què se li posa una p, quan he mirat i no tenia cap espai
>> davant. Per tant t'envie el contingut dels fitxers a qui sota.
>>
>> Del segon:
>>
>> # This is the main Apache server configuration file. It contains the
>> # configuration directives that give the server its instructions.
>> # See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
>> # the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian
>> specific
>> # hints.
>> #
>> #
>> # Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
>> # The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
>> # upstream's suggested way to configure the web server. This is because
>> Debian's
>> # default Apache2 installation attempts to make adding and removing
>> modules,
>> # virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as
>> possible, in
>> # order to make automating the changes and administering the server as
>> easy as
>> # possible.
>>
>> # It is split into several files forming the configuration hierarchy
>> outlined
>> # below, all located in the /etc/apache2/ directory:
>> #
>> #  /etc/apache2/
>> #  |-- apache2.conf
>> #  |  `-- ports.conf
>> #  |-- mods-enabled
>> #  |  |-- *.load
>> #  |  `-- *.conf
>> #  |-- conf-enabled
>> #  |  `-- *.conf
>> #   `-- sites-enabled
>> #     `-- *.conf
>> #
>> #
>> # * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the
>> pieces
>> #  together by including all remaining configuration files when starting
>> up the
>> #  web server.
>> #
>> # * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
>> #  supposed to determine listening ports for incoming connections which
>> can be
>> #  customized anytime.
>> #
>> # * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and
>> sites-enabled/
>> #  directories contain particular configuration snippets which manage
>> modules,
>> #  global configuration fragments, or virtual host configurations,
>> #  respectively.
>> #
>> #  They are activated by symlinking available configuration files from
>> their
>> #  respective *-available/ counterparts. These should be managed by
>> using our
>> #  helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf.
>> See
>> #  their respective man pages for detailed information.
>> #
>> # * The binary is called apache2. Due to the use of environment
>> variables, in
>> #  the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
>> #  /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly
>> will not
>> #  work with the default configuration.
>>
>>
>> # Global configuration
>> #
>>
>> #
>> # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
>> # configuration, error, and log files are kept.
>> #
>> # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
>> # mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
>> # at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>
>> <http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
>> # you will save yourself a lot of trouble.
>> #
>> # Do NOT add a slash at the end of the directory path.
>> #
>> #ServerRoot "/etc/apache2"
>>
>> #
>> # The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
>> #
>> #Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
>>
>> #
>> # The directory where shm and other runtime files will be stored.
>> #
>>
>> DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}
>>
>> #
>> # PidFile: The file in which the server should record its process
>> # identification number when it starts.
>> # This needs to be set in /etc/apache2/envvars
>> #
>> PidFile ${APACHE_PID_FILE}
>>
>> #
>> # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
>> #
>> Timeout 300
>>
>> #
>> # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
>> # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
>> #
>> KeepAlive On
>>
>> #
>> # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
>> # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
>> # We recommend you leave this number high, for maximum performance.
>> #
>> MaxKeepAliveRequests 100
>>
>> #
>> # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from
>> the
>> # same client on the same connection.
>> #
>> KeepAliveTimeout 5
>>
>>
>> # These need to be set in /etc/apache2/envvars
>> User ${APACHE_RUN_USER}
>> Group ${APACHE_RUN_GROUP}
>>
>> #
>> # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
>> # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
>> # The default is off because it'd be overall better for the net if people
>> # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
>> # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
>> # nameserver.
>> #
>> HostnameLookups Off
>>
>> # ErrorLog: The location of the error log file.
>> # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
>> # container, error messages relating to that virtual host will be
>> # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
>> # container, that host's errors will be logged there and not here.
>> #
>> ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
>>
>> #
>> # LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
>> # Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
>> # error, crit, alert, emerg.
>> # It is also possible to configure the log level for particular modules,
>> e.g.
>> # "LogLevel info ssl:warn"
>> #
>> LogLevel warn
>>
>> # Include module configuration:
>> IncludeOptional mods-enabled/*.load
>> IncludeOptional mods-enabled/*.conf
>>
>> # Include list of ports to listen on
>> Include ports.conf
>>
>>
>> # Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
>> # not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and
>> /var/www.
>> # The former is used by web applications packaged in Debian,
>> # the latter may be used for local directories served by the web server.
>> If
>> # your system is serving content from a sub-directory in /srv you must
>> allow
>> # access here, or in any related virtual host.
>> <Directory />
>>   Options FollowSymLinks
>>   AllowOverride None
>>   Require all denied
>> </Directory>
>>
>> <Directory /usr/share>
>>   AllowOverride None
>>   Require all granted
>> </Directory>
>>
>> <Directory /home/$HOME/Sitios>
>>   Options Indexes FollowSymLinks
>>   AllowOverride None
>>   Require all granted
>> </Directory>
>>
>> #<Directory /srv/>
>> #  Options Indexes FollowSymLinks
>> #  AllowOverride None
>> #  Require all granted
>> #</Directory>
>>
>>
>>
>>
>> # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
>> # for additional configuration directives. See also the AllowOverride
>> # directive.
>> #
>> AccessFileName .htaccess
>>
>> #
>> # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
>> # viewed by Web clients.
>> #
>> <FilesMatch "^\.ht">
>>   Require all denied
>> </FilesMatch>
>>
>>
>> #
>> # The following directives define some format nicknames for use with
>> # a CustomLog directive.
>> #
>> # These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
>> # (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
>> # requested file), because the latter makes it impossible to detect
>> partial
>> # requests.
>> #
>> # Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not
>> recommended.
>> # Use mod_remoteip instead.
>> #
>> LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\"
>> \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
>> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
>> combined
>> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
>> LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
>> LogFormat "%{User-agent}i" agent
>>
>> # Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
>> # see README.Debian for details.
>>
>> # Include generic snippets of statements
>> IncludeOptional conf-enabled/*.conf
>>
>> # Include the virtual host configurations:
>> IncludeOptional sites-enabled/*.conf
>>
>> # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
>>
>>
>> --------------------------
>>
>> del primer:
>>
>> <VirtualHost *:80>
>>   # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port
>> that
>>   # the server uses to identify itself. This is used when creating
>>   # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
>>   # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
>>   # match this virtual host. For the default virtual host (this file)
>> this
>>   # value is not decisive as it is used as a last resort host
>> regardless.
>>   # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
>>   #ServerName www.example.com
>>
>>   ServerAdmin webmaster a localhost
>>   DocumentRoot /home/$HOME/Sitios
>>
>>   # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
>>   # error, crit, alert, emerg.
>>   # It is also possible to configure the loglevel for particular
>>   # modules, e.g.
>>   #LogLevel info ssl:warn
>>
>>   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
>>   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
>>
>>   # For most configuration files from conf-available/, which are
>>   # enabled or disabled at a global level, it is possible to
>>   # include a line for only one particular virtual host. For example the
>>   # following line enables the CGI configuration for this host only
>>   # after it has been globally disabled with "a2disconf".
>>   #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
>> </VirtualHost>
>>
>> # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
>>
>> ----------------------------
>>
>> Ja diràs.
>>
>>
>> --
>> Salutacions,
>>
>> Joan Carles
>> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>>
>> Bones!
>>
>> Amb l'eina aquella em referia que copiessis el contingut dels fitxers
>> allà, així no hi ha tanta parrafada a les llistes.
>>
>> Doncs per evitar problemes fem un canvi fàcil. Als dos fitxers canvia la
>> "/home/$HOME/Sitios" per "/var/www/html". Després, reinicia l'Apache fent
>> "sudo service apache2 restart". Un cop fet, torna a provar d'accedir a
>> http://127.0.0.1/info.php
>>
>>
>> Ja ens diràs!
>>
>>
>> --
>> Aniol Martí gpg C6F0514F
>> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>>
>> Linux Registered User #614499
>> __________________________________________
>> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>>
>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>
>>
>
>
> --
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197
>-- 
Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170603/25003134/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat