[Ubuntu-cat] Dubte montar servidor en ubuntu

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dis jun 3 17:22:58 UTC 2017


Hola!
Fet i sí aparex. Mira imatge

2017-06-02 20:47 GMT+02:00 Aniol Martí <amarti a caliu.cat>:

> On 06/02/17 18:14, Joan Carles wrote:
>
> El 02/06/17 a les 08:02, Aniol Martí ha escrit:
>
> On 06/02/17 07:11, Joan Carles wrote:
>
> El 01/06/17 a les 23:52, Aniol Martí ha escrit:
>
> On 06/01/17 20:43, Joan Carles wrote:
>
> Bona tarda!
>
> Bo, com neòfit en informàtica, encara que molts anys fent servir ubuntu em
> trobe amb un problema, que a veure si podeu ajudar-me.
>
> Estic fent un curs de edició i publicació pàgines web(html5,css3,
> javascript), el tema que més m'interessa surt quan hem de pasar els fitxers
> a un servidor local amb php per penjar el darrer projecte i ver la web
> final pública.
>
> A classe treballem amb windows(Vista) i ens han fet instal.lar, al pen on
> guardem la feina de cada dia, el UsbServer i podem accedir, però a casa amb
> Ubuntu 16.04, he seguit les passes que he trobat al web de
>
> http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-
> servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html
>
> i cap problema a l'instal.lació però després no puc llegir els fitxers php
> i realment no se per on surtir per què el professor m'ha dit que ell amb
> temes de casa no pot fer res (i ho veig lògic) i clar el temps que tinc
> s'escurça i no puc fer feina a casa.
>
> He trobat un Linux Usb Server
> <https://www.virtualhere.com/usb_server_software> però no se si pot
> servir-me.
>
> Potser us falta informació del que tinc al meu equip però ara mateix no se
> quina proporcionar-vos.
>
> Si algú pot donar-me un cop de mà o indicació possible, s'agrairia.
>
>
>
> --
> Salutacions,
>
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>
>
>
> Hola Joan Carles,
>
> Prova de crear el fitxer *info.php* al directori */var/www/html *del
> servidor web. El fitxer ha de contenir aquestes línies:
>
> <?php
>
> // Show all information, defaults to INFO_ALL
> phpinfo();
>
> ?>
>
>
> Un cop fet, obre un navegador i accedeix a http://127.0.0.1/info.php a
> veure què et surt.
>
>
> Salut!
>
>
> --
> Aniol Martí gpg C6F0514F
> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>
> Linux Registered User #614499
> __________________________________________
> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>
>
> Hola!
>
> Doncs em surt, que no puc accedir. Afegeixo captura pantalla també.
>
> --
> Salutacions,
>
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>
>
>
> Bon dia!
>
> M'he mirat la guia que vas seguir i diria que ja veig d'on ve el problema.
> A la guia et suggereixen que canviïs l'arrel del servidor web a un
> directori del teu home (en aquest cas sitios). Suposant que vas crear el
> directori "Sitios" dins del teu home fes un "chown -R
> <ElTeuUsuari>:www-data /home/ElTeuUsuari/Sitios". Per assegurar que les
> configuracions estiguin bé, ens podries passar el contingut dels fitxers
> /etc/apache2/apache2.conf i /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
> ? Per fer-ho, et suggereixo que utilitzis una eina com l'etherpad de
> Mozilla [0].
>
>
> [0]: https://public.etherpad-mozilla.org/
>
>
> Salut!
>
>
> --
> Aniol Martí gpg C6F0514F
> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>
> Linux Registered User #614499
> __________________________________________
> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>
>
> Hola!
>
> Si ho faig amb l'eina que dius. No em deixa:
>
> Cannot GET /p//etc/apache2/sites-available/000-default.conf  i Cannot
> GET /p//etc/apache2/apache2.conf
>
> No se per què se li posa una p, quan he mirat i no tenia cap espai davant.
> Per tant t'envie el contingut dels fitxers a qui sota.
>
> Del segon:
>
> # This is the main Apache server configuration file. It contains the
> # configuration directives that give the server its instructions.
> # See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
> # the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian
> specific
> # hints.
> #
> #
> # Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
> # The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
> # upstream's suggested way to configure the web server. This is because
> Debian's
> # default Apache2 installation attempts to make adding and removing
> modules,
> # virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as
> possible, in
> # order to make automating the changes and administering the server as
> easy as
> # possible.
>
> # It is split into several files forming the configuration hierarchy
> outlined
> # below, all located in the /etc/apache2/ directory:
> #
> #  /etc/apache2/
> #  |-- apache2.conf
> #  |  `-- ports.conf
> #  |-- mods-enabled
> #  |  |-- *.load
> #  |  `-- *.conf
> #  |-- conf-enabled
> #  |  `-- *.conf
> #   `-- sites-enabled
> #     `-- *.conf
> #
> #
> # * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the
> pieces
> #  together by including all remaining configuration files when starting
> up the
> #  web server.
> #
> # * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
> #  supposed to determine listening ports for incoming connections which
> can be
> #  customized anytime.
> #
> # * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and
> sites-enabled/
> #  directories contain particular configuration snippets which manage
> modules,
> #  global configuration fragments, or virtual host configurations,
> #  respectively.
> #
> #  They are activated by symlinking available configuration files from
> their
> #  respective *-available/ counterparts. These should be managed by using
> our
> #  helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf.
> See
> #  their respective man pages for detailed information.
> #
> # * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables,
> in
> #  the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
> #  /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly
> will not
> #  work with the default configuration.
>
>
> # Global configuration
> #
>
> #
> # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
> # configuration, error, and log files are kept.
> #
> # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
> # mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
> # at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>
> <http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
> # you will save yourself a lot of trouble.
> #
> # Do NOT add a slash at the end of the directory path.
> #
> #ServerRoot "/etc/apache2"
>
> #
> # The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
> #
> #Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
>
> #
> # The directory where shm and other runtime files will be stored.
> #
>
> DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}
>
> #
> # PidFile: The file in which the server should record its process
> # identification number when it starts.
> # This needs to be set in /etc/apache2/envvars
> #
> PidFile ${APACHE_PID_FILE}
>
> #
> # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
> #
> Timeout 300
>
> #
> # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
> # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
> #
> KeepAlive On
>
> #
> # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
> # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
> # We recommend you leave this number high, for maximum performance.
> #
> MaxKeepAliveRequests 100
>
> #
> # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
> # same client on the same connection.
> #
> KeepAliveTimeout 5
>
>
> # These need to be set in /etc/apache2/envvars
> User ${APACHE_RUN_USER}
> Group ${APACHE_RUN_GROUP}
>
> #
> # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
> # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
> # The default is off because it'd be overall better for the net if people
> # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
> # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
> # nameserver.
> #
> HostnameLookups Off
>
> # ErrorLog: The location of the error log file.
> # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
> # container, error messages relating to that virtual host will be
> # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
> # container, that host's errors will be logged there and not here.
> #
> ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
>
> #
> # LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
> # Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
> # error, crit, alert, emerg.
> # It is also possible to configure the log level for particular modules,
> e.g.
> # "LogLevel info ssl:warn"
> #
> LogLevel warn
>
> # Include module configuration:
> IncludeOptional mods-enabled/*.load
> IncludeOptional mods-enabled/*.conf
>
> # Include list of ports to listen on
> Include ports.conf
>
>
> # Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
> # not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and
> /var/www.
> # The former is used by web applications packaged in Debian,
> # the latter may be used for local directories served by the web server. If
> # your system is serving content from a sub-directory in /srv you must
> allow
> # access here, or in any related virtual host.
> <Directory />
>   Options FollowSymLinks
>   AllowOverride None
>   Require all denied
> </Directory>
>
> <Directory /usr/share>
>   AllowOverride None
>   Require all granted
> </Directory>
>
> <Directory /home/$HOME/Sitios>
>   Options Indexes FollowSymLinks
>   AllowOverride None
>   Require all granted
> </Directory>
>
> #<Directory /srv/>
> #  Options Indexes FollowSymLinks
> #  AllowOverride None
> #  Require all granted
> #</Directory>
>
>
>
>
> # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
> # for additional configuration directives. See also the AllowOverride
> # directive.
> #
> AccessFileName .htaccess
>
> #
> # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
> # viewed by Web clients.
> #
> <FilesMatch "^\.ht">
>   Require all denied
> </FilesMatch>
>
>
> #
> # The following directives define some format nicknames for use with
> # a CustomLog directive.
> #
> # These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
> # (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
> # requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
> # requests.
> #
> # Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not
> recommended.
> # Use mod_remoteip instead.
> #
> LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\"
> \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
> combined
> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
> LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
> LogFormat "%{User-agent}i" agent
>
> # Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
> # see README.Debian for details.
>
> # Include generic snippets of statements
> IncludeOptional conf-enabled/*.conf
>
> # Include the virtual host configurations:
> IncludeOptional sites-enabled/*.conf
>
> # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
>
>
> --------------------------
>
> del primer:
>
> <VirtualHost *:80>
>   # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port
> that
>   # the server uses to identify itself. This is used when creating
>   # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
>   # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
>   # match this virtual host. For the default virtual host (this file)
> this
>   # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
>   # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
>   #ServerName www.example.com
>
>   ServerAdmin webmaster a localhost
>   DocumentRoot /home/$HOME/Sitios
>
>   # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
>   # error, crit, alert, emerg.
>   # It is also possible to configure the loglevel for particular
>   # modules, e.g.
>   #LogLevel info ssl:warn
>
>   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
>   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
>
>   # For most configuration files from conf-available/, which are
>   # enabled or disabled at a global level, it is possible to
>   # include a line for only one particular virtual host. For example the
>   # following line enables the CGI configuration for this host only
>   # after it has been globally disabled with "a2disconf".
>   #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
> </VirtualHost>
>
> # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
>
> ----------------------------
>
> Ja diràs.
>
>
> --
> Salutacions,
>
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>
> Bones!
>
> Amb l'eina aquella em referia que copiessis el contingut dels fitxers
> allà, així no hi ha tanta parrafada a les llistes.
>
> Doncs per evitar problemes fem un canvi fàcil. Als dos fitxers canvia la
> "/home/$HOME/Sitios" per "/var/www/html". Després, reinicia l'Apache fent
> "sudo service apache2 restart". Un cop fet, torna a provar d'accedir a
> http://127.0.0.1/info.php
>
>
> Ja ens diràs!
>
>
> --
> Aniol Martí gpg C6F0514F
> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>
> Linux Registered User #614499
> __________________________________________
> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>


-- 
Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170603/94c8c1e9/attachment-0001.html>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 030617.png
Type: image/png
Size: 202329 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170603/94c8c1e9/attachment-0001.png>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat