[Bug 146155] Re: Xubuntu network settings - can not launch help

Gauvain Pocentek gauvainpocentek at gmail.com
Sat Mar 29 15:13:50 UTC 2008


** Changed in: xubuntu-meta (Ubuntu)
Sourcepackagename: None => xubuntu-meta

-- 
Xubuntu network settings - can not launch help
https://bugs.launchpad.net/bugs/146155
You received this bug notification because you are a member of Xubuntu
Team, which is subscribed to xubuntu-meta in ubuntu.
More information about the xubuntu-devel mailing list