[Bug 189263] Re: xubuntu 8.04 without xfce ?

Gauvain Pocentek gauvainpocentek at gmail.com
Sat Mar 29 14:39:00 UTC 2008


This is fixed now.

** Changed in: xubuntu-meta (Ubuntu)
Sourcepackagename: None => xubuntu-meta
       Status: New => Fix Released

-- 
xubuntu 8.04 without xfce ?
https://bugs.launchpad.net/bugs/189263
You received this bug notification because you are a member of Xubuntu
Team, which is subscribed to xubuntu-meta in ubuntu.
More information about the xubuntu-devel mailing list