[Bug 146155] Re: Xubuntu network settings - can not launch help

Cody A.W. Somerville cody-somerville at ubuntu.com
Thu Apr 10 02:54:10 UTC 2008


** Changed in: xubuntu-meta (Ubuntu)
   Importance: Undecided => Low

** Changed in: xubuntu-meta (Ubuntu)
       Status: Confirmed => Triaged

-- 
Xubuntu network settings - can not launch help
https://bugs.launchpad.net/bugs/146155
You received this bug notification because you are a member of Xubuntu
Team, which is subscribed to xubuntu-meta in ubuntu.
More information about the xubuntu-devel mailing list