[ubuntu/xenial-updates] neutron 2:8.4.0-0ubuntu5 (Accepted)

Brian Murray brian at ubuntu.com
Mon Sep 18 15:32:18 UTC 2017


neutron (2:8.4.0-0ubuntu5) xenial; urgency=medium

  * d/p/l3-ha-don-t-send-routers-without-_ha_interface.patch: Backport fix for
    l3 ha: don't send routers without '_ha_interface' (LP: #1668410)

Date: 2017-09-01 16:49:10.754929+00:00
Changed-By: Hua Zhang <joshua.zhang at canonical.com>
Signed-By: Brian Murray <brian at ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/neutron/2:8.4.0-0ubuntu5
-------------- next part --------------
Sorry, changesfile not available.


More information about the Xenial-changes mailing list