[Ubuntu-zh] 正式版与RC版似乎没有任何实质区别~A卡依然杯具~唉

q p kyo.ralf.key在gmail.com
星期一 十月 11 06:57:01 BST 2010


Ò»Ö±¶¼ÔÚÓÃ9.10¡£×°ÁËÌ«¶àÈí¼þ ÅäÖÃÁËÌ«¶à¶«Î÷ÁË¡£10.04¶¼Ã»È¥Éý¼¶¡£Æäʵһ°ãû±ØÒª¼±×ÅÉý¼¶¡£

2010/10/11 Guannan Ma <mythmgn在gmail.com>

> A¿¨ÔõôÁË ÎÒ¾ÍÔÚÓÃA¿¨.  hd 5650
>
>
>
> 2010/10/11 tvdbukrf inuyasha <4entertrifle在gmail.com>
>
> > ¿ÉÎÒÏÖÔÚ×°ÁËÒ»¶ÑÒ»¶ÑÈí¼þ&×Ô¶¨ÒåÅäÖÃÁË¡«¡«
> > 10.10ÏÖÔÚÓеãʳ֮ÎÞÈâÆúÖ®¿Éϧ°¡¡«
> >
> > 2010/10/11 Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>:
> > > 2010/10/11 tvdbukrf inuyasha <4entertrifle在gmail.com>:
> > >> »ù±¾ÉÏ´Ó10.8Æð¾ÍûÓÐʲôʵÖÊÐԵĸüС«ÆðÏÈ»¹ÒÔΪÊǹúÄÚ·þÎñÆ÷Âý¡«²»¹ý»»Ö÷·þÎñÆ÷Ò²Ò»Ñù¡«
> > >>
> > >> A¿¨±­¾ßÒѾ­²»ÄÜÈÌÁË¡«fglrx¾ÍÊÇ´óBUG¡«¡«
> > >>
> > >> Ë­À´½ÌÎÒÔõô½µ¼¶»Ø10.04°¡¡«¡«
> > >> --
> > >> ubuntu-zh mailing list
> > >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >>
> > >
> > > ½µ¼¶×îºÃµÄ·½·¨ÊÇÖØ×°¡£
> > >
> > > --
> > > Regards,
> > > Aron Xu
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> -------------- 下一部分 --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/f07467c5/attachment.htm
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/ed2eb092/attachment-0001.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息