[Ubuntu-zh] 正式版与RC版似乎没有任何实质区别~A卡依然杯具~唉

Guannan Ma mythmgn在gmail.com
星期一 十月 11 06:45:50 BST 2010


A¿¨ÔõôÁË ÎÒ¾ÍÔÚÓÃA¿¨.  hd 56502010/10/11 tvdbukrf inuyasha <4entertrifle在gmail.com>

> ¿ÉÎÒÏÖÔÚ×°ÁËÒ»¶ÑÒ»¶ÑÈí¼þ&×Ô¶¨ÒåÅäÖÃÁË¡«¡«
> 10.10ÏÖÔÚÓеãʳ֮ÎÞÈâÆúÖ®¿Éϧ°¡¡«
>
> 2010/10/11 Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>:
> > 2010/10/11 tvdbukrf inuyasha <4entertrifle在gmail.com>:
> >> »ù±¾ÉÏ´Ó10.8Æð¾ÍûÓÐʲôʵÖÊÐԵĸüС«ÆðÏÈ»¹ÒÔΪÊǹúÄÚ·þÎñÆ÷Âý¡«²»¹ý»»Ö÷·þÎñÆ÷Ò²Ò»Ñù¡«
> >>
> >> A¿¨±­¾ßÒѾ­²»ÄÜÈÌÁË¡«fglrx¾ÍÊÇ´óBUG¡«¡«
> >>
> >> Ë­À´½ÌÎÒÔõô½µ¼¶»Ø10.04°¡¡«¡«
> >> --
> >> ubuntu-zh mailing list
> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >>
> >
> > ½µ¼¶×îºÃµÄ·½·¨ÊÇÖØ×°¡£
> >
> > --
> > Regards,
> > Aron Xu
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20101011/f07467c5/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息