[Ubuntu-zh] smapi的电池充电阀值出现问题

邹季春 zoujichun3166在gmail.com
星期二 八月 31 02:51:25 BST 2010


Ìṩ½â¾ö˼·£º
1¡¢È·ÈÏÃüÁîȷʵδִÐÐ
#sudo cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh #ÊÇ·ñΪ5
#sudo cat 100 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh # ÊÇ·ñΪ100
2¡¢°Ñrc.localÀïÃæµÄÃüÁîÐÞ¸ÄΪ
eval "echo 5 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh"
&>/tmp/smapi.log
eval "echo 100 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh"
&>>/tmp/smapi.log
3¡¢ÖØÆô²é¿´ /tmp/smapi.log ³ö´íÈÕÖ¾
4¡¢rc.local ×îºÃÊÇ×îºóÖ´ÐУ¬°Ñrc2.dÀïÃæµÄS01rc.local ÖØÃüÃûΪS99rc.local

ps£º²»½¨ÒéÖ´ÐÐ sudo su ÕâÖÖÃüÁÈç¹ûÐèÒª¿ªrootµÄshell£¬¸ørootÉèÖÃÃÜÂ룬su ÃüÁî¼´¿É¡£

2010/8/31 sarahorse <sarahorse168在gmail.com>

> ¸÷λºÃ,ÎҵĵçÄÔÊÇIBM T43,˫ϵͳ, xp+ubuntu8.04.
>
> Õâ¸ö˫ϵͳÒÔÇ°ÊÇÊ®·ÖÎȶ¨µÄ.ÓÉÓÚxpÖж¾Ò»´ÎÒÔºó,ÎÒÂòÁËÒ»¸öеÄghostxpÅÌ×Ó
> °²×°,È»ºóÔÚ°²×°ÍêibmÅäÖõĵç³Ø·§ÃŹ¤¾ßÒÔºó,ÎÒ·¢ÏÖÒ»¸öÎÊÌâ.ÎÒÔÚlinuxÏÂÃæ
> µÄsmapi³öÏÖÁ˹¤×÷ʧЧµÄÇé¿ö,µ«ÊÇÕâ¸öʧЧ½ö½ö³öÏÖÔÚ¿ª»úÆô¶¯¼ÓÔصÄrc.local
> µÄ²¿·Ö.Ô­±¾Ð´ÔÚÕâ¸örc.local µÄ
> echo 5 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh
> echo 100 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh
> exit 0
> ÔÚ¿ª»úÒÔºó²¢Ã»Óб»Ö´ÐÐ.µ«ÊÇrc2.dÀïÃæ,ÊÇS01rc.local µÄ.ËùÒÔÿ´Î¿ª»úÍê³ÉÒÔ
> ºó,ÎÒÐèÒªÊÖ¶¯µÄsudo su.È»ºó×Ô¼ºÊäÈëÒ»´Î
> echo 5 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh²ÅÐÐ.ÇëÎÊÕâ
> ¸öÎÊÌâ¸ÃÈçºÎ½â¾ö?
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
×Þ¼¾´º
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100831/d8cbe475/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息