[Ubuntu-zh] ubuntu 连接s3c2440板子usb接口 死机

Win.Milan win.milan在gmail.com
星期五 八月 27 14:41:16 BST 2010


ÎÒÅöµ½¹ý£¬µ±Ê±Ò²Ã»È¥ÕÒÔ­Òò¡£ÎÒÒ²ÏëÖªµÀÔ­Òò£¿ÓÐûÓÐÈËÖªµÀÄØ£¿

ÔÚ 2010Äê8ÔÂ27ÈÕ ÏÂÎç1:26£¬henry cui <hhenry.cui在gmail.com>дµÀ£º

> ÓÐûÓÐ×öǶÈ뿪·¢µÄ£¬ÎÒÓÃs3c2440°å×ÓÓ÷½¿ÚUSBÏßÓëUBUNTU
> PCÁ¬½Ó£¬µÚÒ»´Î²åÈëÊǺõģ¬°Î³öºóÔÙ²åÈëÒ»¶¨»áËÀ»ú£¬ÓÐË­ÖªµÀÔ­ÒòÂ𣿣¬s3c2440°å×ÓÔÚubuntuÖеÄÏÔʾÈçÏ£º
> Bus 002 Device 004: ID 5345:1234 Owon PDS6062T Oscilloscope
> Device Descriptor:
> bLength        18
> bDescriptorType     1
> bcdUSB        1.10
> bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
> bDeviceSubClass     0
> bDeviceProtocol     0
> bMaxPacketSize0     8
> idVendor      0x5345 Owon
> idProduct     0x1234 PDS6062T Oscilloscope
> bcdDevice      1.00
> iManufacturer      1
> iProduct        2
> iSerial         0
> bNumConfigurations   1
> Configuration Descriptor:
>  bLength         9
>  bDescriptorType     2
>  wTotalLength      32
>  bNumInterfaces     1
>  bConfigurationValue   1
>  iConfiguration     0
>  bmAttributes     0xc0
>   Self Powered
>  MaxPower        50mA
>  Interface Descriptor:
>   bLength         9
>   bDescriptorType     4
>   bInterfaceNumber    0
>   bAlternateSetting    0
>   bNumEndpoints      2
>   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
>   bInterfaceSubClass   0
>   bInterfaceProtocol   0
>   iInterface       0
>   Endpoint Descriptor:
>    bLength         7
>    bDescriptorType     5
>    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
>    bmAttributes      2
>     Transfer Type      Bulk
>     Synch Type        None
>     Usage Type        Data
>    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
>    bInterval        0
>   Endpoint Descriptor:
>    bLength         7
>    bDescriptorType     5
>    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
>    bmAttributes      2
>     Transfer Type      Bulk
>     Synch Type        None
>     Usage Type        Data
>    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
>    bInterval        0
> Device Status:   0x0000
> (Bus Powered)
>
>
> --
> best,
> henry cui
> -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100827/170f0c48/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 

  - *Hello World... <http://twitter.com/MrWinMilan>*

*
*
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100827/78bc9665/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息