[Ubuntu-zh] 求助

=KK= sevkme在gmail.com
星期一 八月 23 05:43:41 BST 2010


http://www.ebox-platform.com/
ebox官方也可以下载
<http://www.ebox-platform.com/>
在 2010年8月19日 下午7:11,163 <bingfengzhilang1在163.com>写道:

> Do you have Chinese page?my English is very ……不好……
> 在 2010-08-19四的 18:57 +0800,Zhengpeng Hou写道:
> > https://help.ubuntu.com/community/eBox
> > this page will be useful to you
> >
> > 2010/8/19 163 <bingfengzhilang1在163.com>
> >
> > > 我想用ubuntu server做单位的路由,要怎么做呢?就像router OS那样的,不知道
> > > 能不能给我个聚体的操做方法?我是纯新手……
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- 下一部分 --------------
> > 一个HTML附件被移除...
> > URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/94394925/attachment.htm
>
>
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
一个HTML附件被移除...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100823/df5ab9f6/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息