[Ubuntu-zh] 回复: [求助] 从10.04升级到10.10后出现不能正常进入系统了

Felix Yan felixonmars在gmail.com
星期六 八月 21 04:35:36 BST 2010


Ö±½ÓÔÚstartxºóÃæ´«²ÎÒ²¿ÉÒÔ,²»¹ý×¢Òâ¸ñʽ:
startx -- -ignoreABI

µ±È»ÎÒÄǸö·½·¨ÊÇ "Ò»ÀÍÓÀÒÝ" µÄ, ²»ÓÃÿ´ÎÊÖ¶¯startxÁË

Felix Yan
Twitter: @felixonmars
Blog: http://felixcat.net


2010/8/21 gnuhack <fw.oncn在gmail.com>

>
> ÎÒÏàÐÅÕâÓëignoreABIÓйأ¬×òÌìÔÚttyÏÂÃæ°²×°¹Ù·½Çý¶¯ºóstartx£¬´íÎóÐÅÏ¢ÀïÃæ¾Í˵Çý¶¯²»Ö§³ÖABI¡¢Òª´«µÝ²ÎÊý-ignoreABIÔÆÔÆ£¬ÎÒ×òÌìÊÔ¹ýÆäËû¸øxserver´«µÝ²ÎÊýµÄ°ì·¨£¬ÊÇÎÒ×Ô¼ºÏëµ½µÄ±È½Ïɽկ£¨°Ñ/usr/bin/XorgÌæ»»³ÉÒ»¸ö¿ÉÖ´Ðнű¾£¬ÔÚÀïÃæ´«Õâ¸ö²ÎÊý£©£¬²»¹ýûÓгɹ¦¡£ÎÒÈ¥ÊÔÊÔÄúÕâ¸ö£¬ÏÈлл
>
> 2010/8/21 Felix Yan <felixonmars在gmail.com>
>
> > ÏÈÖØ×°NVIDIA¹Ù·½Çý¶¯
> > ÖØÆôºóÍ£ÔÚLOGO,ÔÙÖØÆô½øµÍͼÐÎģʽ,²ì¿´´íÎ󱨸æ(/var/log/Xorg.0.log,ÐÞ¸Ä0ΪÆäËûÊý×Ö)
> >
> > Èç¹û¿´µ½NVIDIAÇý¶¯ÌáʾABIversionÒì³£,ÇëÔÚxorg.confÀïÔö¼ÓÏÂÃæµÄÐÐ:
> > Section "ServerFlags"
> >    Option         "ignoreABI" "on"
> > EndSection
> >
> > ÆäËû´íÎóµÄ»°, ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÐÞ¸Ä /etc/default/grub
> > ½«
> > GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
> > ÐÞ¸ÄΪ
> > GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nomodeset"
> > È»ºó
> > sudo update-grub
> > Ö®ºóÖØÆôÔÙÊÔ.
> >
> > Felix Yan
> > Twitter: @felixonmars
> > Blog: http://felixcat.net
> >
> >
> > 2010/8/21 gnuhack <fw.oncn在gmail.com>
> >
> > > °Ñxorg.confɾµôºó dpkg-reconfigure xserver-xorg ÓÐЧ¹û£¬ ¿ÉÒÔ½øϵͳ£¬µ«·Ö±æÂʺܵ͡£
> > > ÒÔÇ°µÄnvidiaÇý¶¯²»ÊÇ´Óapt-getÖа²µÄ£¬ÊÇϵÄnvidia¹ÙÍøµÄ×îÐÂÇý¶¯
> > > NV*****.run£¬ÕâÖÖÇé¿öÈçºÎжÔØ£¿ÁíÍ⣬ÎÒÏÖÔÚÊDz»ÊǸð²×°Ô´ÀïÃæµÄ±ÕÔ´Çý¶¯ÄØ£¿
> > > -------------- next part --------------
> > > An HTML attachment was scrubbed...
> > > URL:
> > >
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100821/12e5aeae/attachment.htm
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- 下一部分 --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100821/3ea1bb88/attachment.htm
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100821/6679aef7/attachment.htm
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100821/438a6135/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息