[Ubuntu-zh] 求助

jack.feng.冯国瑞 feng32.gr在gmail.com
星期四 八月 19 15:13:04 BST 2010


×öNAT£¿IPTABLE¾ÍÐУ¬¸ÕÓдó´ó˵µÄ*ebox**Ò²ÖÐ


*
2010/8/19 163 <bingfengzhilang1在163.com>

> ÄãºÃ£¬ÎÒ¸Õ²éÁËÒ»ÏÂipcop£¬Õâ¸öºÃÏñÊǸöÈí·ÓÉϵͳ°É£¬ÎÒÏÖÔÚÓõľÍÊÇrouter
> OSÏñ»»¸öubuntu serverÕâÑùÄÇ̨·þÎñÆ÷ÎÒ»¹Äܸɵã±ðµÄѽ¡­¡­
> Òª²»Ö»ÄÜÓÃrouterOS¾ÍɶҲ²»ÄܸÉÁË¡­¡­
> ÔÚ 2010-08-19ËÄµÄ 19:13 +0800£¬liдµÀ£º
> > ÄÇÑùµÄ»°ÓÃipcop¾Í¿ÉÒԵġ£È¥ÊÔÊÔ°É¡£
> >
> > 2010/8/19 163 <bingfengzhilang1在163.com>
> >
> > > ²»Óõģ¬Ö»ÒªÄÜÈÃÄÚÍøµÄ»úÆ÷ÉÏÍø»¹ÓоÍÊÇÏÞËÙ
> > > ÔÚ 2010-08-19ËÄµÄ 19:01 +0800£¬liдµÀ£º
> > > > ·ÓÉÆ÷£¿ÏÞÖÆ·ÃÎʵÄÓòÃûô£¿
> > > >
> > > > ÓÃipcop»òÕßm0n0wall¾ÍºÜºÃ¡£ÒѾ­×öºÃµÄ¡£
> > > >
> > > > On Thu, Aug 19, 2010 at 6:58 PM, 163 <bingfengzhilang1在163.com>
> wrote:
> > > >
> > > > > ÎÒÏëÓÃubuntu server×ö¸ö·ÓÉ£¬¾ÍÏñrouter serverÄÇÑùµÄ£¬¿ÉÒÔÂð£¿ÒªÔõô×ö£¿
> > > > > ÓоßÌåµÄ²Ù×ö·½·¨Â𣿴¿ÐÂÊÖ¡­¡­´ó¼Ò°ï°ïæ
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > > >
> > > > -------------- ä¸ä¸¨å --------------
> > > > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > > > URL:
> > >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/12328ef7/attachment.htm
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > -------------- ä¸ä¸¨å --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/ad794deb/attachment.htm
>
>
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100819/23468bdd/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息