[Ubuntu-zh] 问题:ubuntu 10.04升级后,启动 miredo 不能正常使用 ipv6

许磊 xuleixt在gmail.com
星期五 八月 6 06:10:21 BST 2010


»¹ÄÜͨ¹ýÕâ¸öÖªµÀÄØ £¬²»´í£¡ºÇºÇ »á¶¯µÄÎÚ¹ê= IPV6£¡¹þ¹þ

ÔÚ 2010Äê8ÔÂ6ÈÕ ÉÏÎç11:12£¬mofaph <mofaph在gmail.com>дµÀ£º

> ллÄãµÄ»Ø¸´¡£
>
> Äã´ò¿ªÕâ¸öÍøÖ·£¨http://www.kame.net/£©£¬ÉÏÃæµÄÎÚ¹ê»á¶¯Âð£¿Õâ¸öÍøÕ¾¿ÉÒÔ²âÊÔÊÇ·ñ»ñµÃÁË ipv6 µÄµØÖ·¡£
> Èç¹û²»»á¶¯µÄ»°£¬ËµÃ÷Ä㻹²»ÊÇ ipv6 µÄ£¬»á¶¯µÄ»°£¬²Å˵Ã÷ÓÐ ipv6 µÄµØÖ·¡£
>
> 2010/8/5 Ï㽶 <myewmyew在gmail.com>
>
> > Ç°¼¸ÌìÎÒÒ²Åöµ½ÁË£¬ÖØ×°ÁËmiredo¾ÍÕýÁË
> >
> > ÔÚ 2010Äê8ÔÂ5ÈÕ ÉÏÎç1:13£¬mofaph <mofaph在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ϵͳµÄÐÅÏ¢£º
> > > $ lsb_release --all
> > > No LSB modules are available.
> > > Distributor ID: Ubuntu
> > > Description: Ubuntu 10.04.1 LTS
> > > Release: 10.04
> > > Codename: lucid
> > > $ uname --all
> > > Linux mofaph-desktop 2.6.32-24-generic #38-Ubuntu SMP Mon Jul 5
> 09:22:14
> > > UTC
> > > 2010 i686 GNU/Linux
> > > $
> > >
> > >
> > > ÔÚÉý¼¶Ö®Ç°£¬ÎÒ»¹ÄÜʹÓà ipv6 ·ÃÎÊ youtube µÄ¡£²»ÐÒµÄÊÇ£¬Éý¼¶ÍêÁË£¬¾Í·¢ÏÖ²»ÄÜ·ÃÎÊÁË¡£
> > > ÎÒͨ¹ý aptitude ÖØа²×°ÁË miredo£¬Ò²°Ñ /etc/hosts Îļþ¸ü»»³É×îÐ嵀 Google ipv6£¨
> > >
> > >
> >
> https://docs.google.com/Doc?docid=0ARhAbsvps1PlZGZrZG14bnRfNjFkOWNrOWZmcQ&hl=en
> > > £©
> > > ·þÎñµÄµØÖ·ÁË¡£
> > >
> > > ÇëÎÊÓÐûÓÐÓöµ½¸úÎÒÏàͬµÄÎÊÌâÄØ£¿
> > > -------------- 下一部分 --------------
> > > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > > URL:
> > >
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100805/5609938b/attachment.htm
> > >
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > ÎÞÁÄ~~Ï㽶
> > -------------- ÏÂÒ»²¿·Ö --------------
> > Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> > URL:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100805/6fad42a7/attachment.htm
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> -------------- 下一部分 --------------
> Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100806/d0fa5789/attachment.htm
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>


-- 
---------
 xu lei
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20100806/05b728d5/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息