[Ubuntu-zh] Ubuntu evolution exchange outlook.

Linghua Wang mmchut.wang在gmail.com
星期五 一月 23 02:36:39 GMT 2009


²»ÊǷdz£Çå³þGoogle Group£¬ ÒòΪÎÒµÄÎÊÌâÒѾ­½â¾ö.

½â¾ö·½°¸ÊÇ£º ÎÒ֮ǰһֱÊǽ«ÎÒµÄexchangeϵÄemail±£ÁôÔÚ×Ô¼ºµÄ¸öÈËÎļþ¼ÐÄÚ, ÎÒ×ÉѯÁËÒ»ÏÂITÈËÔ±:

1. Ö»Óб£´æÔÚÓÊÏä-Óû§ÃûϲÅÄÜʼÖÕÔÚÓʼþ·þÎñÆ÷Éϱ£ÁôÒ»·Ý¸±±¾£¬±¾µØµÄÈκβÙ×÷¶¼»áͬ²½µ½Óʼþ·þÎñÆ÷.

2. Èç¹ûÓʼþÖ±½Ó½ÓÊܵ½¸öÈËÎļþ¼ÐÄÚ, ÄÇôÓʼþ·þÎñÆ÷ÖеÄÓʼþÒ»µ©½ÓÊÜÍêÒÔºó¾Í»á±»É¾³ý.

ÎÒÖØÐÂÅäÖÃÎÒWindowsϵÄoutlookÒÔºó, ÄÜ´ïµ½ÎÒ×îÏÈÏëÒªµÄЧ¹û¡£

Ö®ºó»¹ÓиöСÎÊÌâ°¡, µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹ , Èç¹ûÔÚ±ðµÄ»úÆ÷ÉÏÈ¥ÅäÖÃÎÒµÄÓÊÏä, ½«Í¬²½²»µ½ÎÒÒÔÇ°ËùÓеÄÓʼþÒòΪÓʼþ·þÎñÆ÷ÖÐÒѾ­Ã»ÓÐÎÒÒÔÇ°ËùÓеÄÓʼþ,
ÕâÀïÖ»ÓÐÔÚÎÒÏÈÇ°ÅäÖõÄwindowsµÄoutlookÖн«¸öÈËÎļþ¼ÐÄÚÖеÄÓʼþÈ«²¿×ªÒƵ½ÓÊÏä-Óû§Ãû¼´¿É, Õâ¸ö¶¯×÷ͬÑùÒ²»áͬ²½µ½Óʼþ·þÎñÆ÷,
˵°×ÁË£¬Õâ¸ö¶¯×÷¿ÉÒÔ½«±¾µØµÄÓʼþÉÏ´«µ½Óʼþ·þÎñÆ÷.

ÔÙ´Îлл¸÷λ, Ï£Íû×Ô¼ºÒѾ­½«ÎÊÌâÃèÊöÇå³þÁË¡£:)  ×îºó, happy Å£ Year!!2009/1/19 Wyatt.Wang <wwq0327在gmail.com>

>
>
> 2009/1/19 Zoom.Quiet <zoom.quiet在gmail.com>
>
>> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
>> > Hi, ´ó¼ÒºÃ,
>> >
>> > Çë½ÌÒ»¸öÎÊÌâ,
>> >
>> > Ç°Ìá:
>> >
>> > 1. Ubuntu 8.10, ÓʼþÓõÄÊÇevolution, ÒòΪ¹«Ë¾ÊÇexchange·þÎñÆ÷,
>> > ËùÒÔÎÒÏÂÁËubuntuµÄexchangeµÄplugin. ÅäÖúÃÒÔºó¹¤×÷Õý³£.
>> > 2. µ½ÁíÍâһ̨»ú(windows), ͬÑùµÄÕÊ»§ÔÚoutlookÖÐÒ²ÅäÖúÃexchange.
>> >
>> > ÎÊÌâ:
>> >
>> > ÔÚ' Ç°Ìá2' µÄoutlookͬ²½ÒÔºó, outlookÖлáͬ²½·þÎñÆ÷ÖÐËùÓеÄÓʼþµ½ÎÒ±¾µØoutlook.
>> > µ«ÊÇUbuntuϵÄevolutionµÄÊÕ¼þÏäÖпտÕÈçÒ², µ±È»Ö®Ç°ÊÇÓкܶàÓʼþµÄ. µ±È»ÎÒÒ²×öÁ˸öʵÑé,
>> ·¢Ò»·âemailµ±ÎÒµÄemailÕÊ»§,
>> > Èç¹ûÊÇoutlookÏÈÊÕ, ÄÇôubuntuÊÕ²»µ½; Èç¹ûÊÇubuntuÖеÄevolutionÏÈÊÕ,
>> > ÄÇôÔÚoutlook¿ÉÒÔÊÕµ½(Èç¹ûÏÈÇ°ÔÚevolutionÖÐÊÕµ½²¢ÒѶÁ), ²¢ÇÒÊÇÒѶÁ, ÇÒÖ®ºóÔÚevolutionÖÐÕâ·âÓʼþÏûʧÁË¡£
>> >
>> >
>> > ÊÔͼÕÒµ½ÏàÓ¦µÄÅäÖÃ, µ«ÊÇûÓÐÕÒµ½¡£ÎÒÒªµÄЧ¹ûÊÇ :
>> ÔÚwindowsϵÄoutlookºÍubuntuϵÄevolution¶¼ÓзþÎñÆ÷ÉϵÄÒ»·Ý¸±±¾,
>> > Ò²¾ÍÊDz»¹ÜÔÚÄĸöemail client, ÎÒ¶¼¿ÉÒÔ¿´µ½ÎÒËùÓÐÊÕµ½µÄemail.
>> >
>>
>> 0. ´´½¨¸ö˽ÈËGoogleGroup
>> 1. ÔÚËùÓпͻ§¶ËÉÏ´´½¨¹ýÂËÆ÷,½«ÊÕµ½µÄÓʼþ×Ô¶¯×ª·¢ gg Ò»·Ý
>> 2. ÏÖÔÚÄãÓÐÒ»¸öÓÀ¾ÃµÄÓʼþ±¸·Ý¿Õ¼äÁË
>
>
> ÕâÖÖ±¸·Ý·½Ê½µ¹»¹ÊDz»´í¡£
>
>>
>>
>> --
>> http://zoomquiet.org
>> '''¹ý³Ì¸Ä½øÄËÊÇ´ßÉú¿É´ÙÉú¿¿Æ×µÄÈ˵Ä×éÖ¯!'''
>> ¶à³Ô²Ë,ÉٺȾÆ;ÌýÀÏÆŵĻ°,¸úµ³×ß!
>> --
>> ubuntu-zh mailing list
>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20090122/9ab6c082/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list