[Ubuntu-zh] Ubuntu evolution exchange outlook.

Linghua Wang mmchut.wang在gmail.com
星期一 一月 19 09:31:59 GMT 2009


XD, ±ð¼¤¶¯. :-) ÎұȽÏÏàÐÅÄÇλÈÊÐֵĻ°:"Ö»ÓÐÏñPOP3+SMTPµÄ·½Ê½Á¬½Ó²ÅÓÐ"ÔÚ·þÎñÆ÷Öб£Áô¸±±¾"µÄÑ¡Ïî" , ÒòΪÎÒexchange
outlookȷʵÊÇûÓÐÕâ¸öÑ¡Ïî. Ï°àÁË, ÎһؼÒËÑËÑ¿´, °´Àí˵ÕâÑùµÄÇé¿öºÜ¶àÈËÄÜÅöµ½, Ó¦¸ÃÓнâ¾ö·½°¸µÄ.

2009/1/19 graham <miao.graham在gmail.com>

> outlookÊǾø¶ÔÖ§³ÖµÄ°¡
>
> "¹¤¾ß¨D¨DÕË»§¨D¨DÓʼþ£¬Ñ¡ÔñÄãÒª±£ÁôµÄÄǸöÓʼþµØÖ·£¬µãÊôÐÔ¨D¨D¸ß¼¶£¬ÔÚ×îϱßÓÐÒ»ÏîÔÚ·þÎñÆ÷Éϱ£ÁôÓʼþ¸±±¾£¬ÔÚÇ°ÃæµãÉϹ´¡£"
>
> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
> > Google°ëÌì, ÓÐÈË˵:
> >
> > ÒýÓõØÖ·:
> >
> http://www.5dmail.net/bbs/viewthread.php?tid=176274&page=1&authorid=42584
> >
> > ÒýÓÃÄÚÈÝ:
> >
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > Ô­ÌûÓÉ ¶¤×Ó ÓÚ 2008-6-12 01:33 ·¢±í
> > Èç¹ûʹÓÃExchagne
> SeverģʽµÄ»°£¬Ã»ÓÐ"ÔÚ·þÎñÆ÷Öб£Áô¸±±¾"µÄÑ¡Ïî¡£ÐÂÓʼþҪô´æ·ÅÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏ£¬ÒªÃ´Í¶µ½Óû§±¾µØµÄ¸öÈËÎļþ¼Ð£¨PST£©ÖС£
> >
> > Ö»ÓÐÏñPOP3+SMTPµÄ·½Ê½Á¬½Ó²ÅÓÐ"ÔÚ·þÎñÆ÷Öб£Áô¸±±¾"µÄÑ¡Ïî
> >
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> >
> > ÎÒȷʵÔÚoutlookÀïÃæҲûÓÐÕÒµ½ (Õö´óÑÛ¾¦ÕÒÁË°ëÌì). ËùÒÔòËÆͨ¹ýoutlook¿Í»§¶ËÉèÖÃÐв»Í¨.
> >
> > 2009/1/19 graham <miao.graham在gmail.com>
> >>
> >> ¸Õ¸Õ·¢ÁËÒ»·â´ø¸½¼þµÄ£¬¾ÓȻҪµÈÉóÅú¡£ÏÈ°ÑÄÚÈÝ·ÅÕâÀïÁË£º
> >>
> >> ûÓйÜÀí¹ýexchange
> >>
> server£¬ËùÒÔ²»¸ÒϽáÂÛ£¬µ«ÊÇÎҲ»¹ÊÇÄãÊÇͨ¹ýpop3ЭÒéÁ¬½Ó¹ýÈ¥µÄ£¨ÒòΪÓʼþ·þÎñÆ÷×ܵÃÌṩpop3»òÕßimap·þÎñÖеÄÖÁÉÙÒ»ÖÖ£©¡£Äã¿ÉÒÔ¿´¿´outlookÀïÃæÄãµÄÕÊ»§£¬Ó¦¸Ã¿ÉÒÔÖªµÀ×Ô¼ºÊÇͨ¹ýʲôЭÒéÁ¬½ÓµÄ¡£
> >>
> >> Õâ¸öÎÊÌâÓëexchange serverÔõô¹¤×÷Î޹أ¬Ó¦¸ÃÔÚ¿Í»§¶ËÉÏÉèÖþÍÄܽâ¾ö¡£¸½Í¼ÊÇOutlook
> >> ExpressÉϵÄÉèÖã¬OutlookÎÒÊÖͷûÓУ¬µ«ÊÇÊÇÏàËƵġ£
> >>
> >> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
> >> > лл´ó¼Ò»Ø¸´. graham, ÎÒÃǵÄmail serverÊÇwindows exchange email server,
> ²»ÊÇ»ùÓÚpop3µÄ,
> >> >
> >> > ÎÒ¶ÔÓʼþµÄһЩʲôЭÒéÕ治̫Ã÷°×, µ«ÊÇ¿ÉÒÔ´ÓÎÒ²Ù×÷µÄÏÖÏóÖÐÍÆÀí³öÒ»µãʲô¶«Î÷³öÀ´,
> >> >
> >> > 1. Evolution¶ÔÓÚexchange·þÎñÆ÷µÄĬÈÏÐÐΪ - ½ÓÊÜÓʼþµÄʱºò, ÔÚÓʼþ·þÎñÆ÷»á±£ÁôÓʼþµÄ¸±±¾,
> >> > ÒÔ¼°Ã¿¸öÓʼþµÄ״̬(±ÈÈç˵ÒѶÁ,δ¶Á).
> >> >
> >> > 2. Outlook¶ÔÓÚexchange·þÎñÆ÷µÄĬÈÏÐÐΪ - ½ÓÊÜÓʼþµ½±¾µØÒÔºó, ÔÚÓʼþ·þÎñÆ÷²»±£ÁôÓʼþµÄ¸±±¾.
> >> >
> >> > ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ½âÊÍΪʲôoutlookÒ»µ©Í¬²½ÒÔºó, ÔÚevolutionÏÂÒѾ­ÊÕµ½µÄmailÈ«¶¼²»¼ûÁË.
> >> >
> >> > ´¿´âÂß¼­ÍÆÀí, ÈôÓÐÀ×ͬ, ´¿ÊôÓ¢ÐÛÍÆÀíÂÔͬ.ºÇºÇ. »ØÕýÌâ, »¹ÊÇÒªÁ˽âÒ»ÏÂexchangeÊÇÔõô¹¤×÷µÄ.
> >> > 2009/1/19 graham <miao.graham在gmail.com>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> Õâ¸öÎÊÌâÓ¦¸Ã¹é½áµ½WindowsÏÂOutlook£¬Ä¬ÈϵÄPOP3ЭÒéÊÇÔÚÊÕÈ¡³É¹¦Ö®ºó½«Óʼþ´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ýµÄ£¬¶øOutlook¹À¼ÆÒ²¾ÍÊÇÕâô×öµÄ¡£Outlook²»Ì«Çå³þ£¬µ«ÊÇOutlook
> >> >> ExpressÊÇ¿ÉÒÔÉèÖÃÔÚ·þÎñÆ÷Éϱ£Áô¸±±¾¶àÉÙÌìµÄ¡£
> >> >>
> >> >> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
> >> >> > Hi, ´ó¼ÒºÃ,
> >> >> >
> >> >> > Çë½ÌÒ»¸öÎÊÌâ,
> >> >> >
> >> >> > Ç°Ìá:
> >> >> >
> >> >> > 1. Ubuntu 8.10, ÓʼþÓõÄÊÇevolution, ÒòΪ¹«Ë¾ÊÇexchange·þÎñÆ÷,
> >> >> > ËùÒÔÎÒÏÂÁËubuntuµÄexchangeµÄplugin. ÅäÖúÃÒÔºó¹¤×÷Õý³£.
> >> >> > 2. µ½ÁíÍâһ̨»ú(windows), ͬÑùµÄÕÊ»§ÔÚoutlookÖÐÒ²ÅäÖúÃexchange.
> >> >> >
> >> >> > ÎÊÌâ:
> >> >> >
> >> >> > ÔÚ' Ç°Ìá2' µÄoutlookͬ²½ÒÔºó, outlookÖлáͬ²½·þÎñÆ÷ÖÐËùÓеÄÓʼþµ½ÎÒ±¾µØoutlook.
> >> >> > µ«ÊÇUbuntuϵÄevolutionµÄÊÕ¼þÏäÖпտÕÈçÒ², µ±È»Ö®Ç°ÊÇÓкܶàÓʼþµÄ. µ±È»ÎÒÒ²×öÁ˸öʵÑé,
> >> >> > ·¢Ò»·âemailµ±ÎÒµÄemailÕÊ»§,
> >> >> > Èç¹ûÊÇoutlookÏÈÊÕ, ÄÇôubuntuÊÕ²»µ½; Èç¹ûÊÇubuntuÖеÄevolutionÏÈÊÕ,
> >> >> > ÄÇôÔÚoutlook¿ÉÒÔÊÕµ½(Èç¹ûÏÈÇ°ÔÚevolutionÖÐÊÕµ½²¢ÒѶÁ), ²¢ÇÒÊÇÒѶÁ, ÇÒÖ®ºóÔÚevolutionÖÐÕâ·âÓʼþÏûʧÁË¡£
> >> >> >
> >> >> >
> >> >> > ÊÔͼÕÒµ½ÏàÓ¦µÄÅäÖÃ, µ«ÊÇûÓÐÕÒµ½¡£ÎÒÒªµÄЧ¹ûÊÇ :
> >> >> > ÔÚwindowsϵÄoutlookºÍubuntuϵÄevolution¶¼ÓзþÎñÆ÷ÉϵÄÒ»·Ý¸±±¾,
> >> >> > Ò²¾ÍÊDz»¹ÜÔÚÄĸöemail client, ÎÒ¶¼¿ÉÒÔ¿´µ½ÎÒËùÓÐÊÕµ½µÄemail.
> >> >> >
> >> >> > лл.
> >> >> >
> >> >> > Thank you.
> >> >> >
> >> >> > --
> >> >> > ubuntu-zh mailing list
> >> >> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >> >
> >> >> >
> >> >> --
> >> >> ubuntu-zh mailing list
> >> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > ubuntu-zh mailing list
> >> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >
> >> >
> >> --
> >> ubuntu-zh mailing list
> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20090119/f62d55a0/attachment-0001.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list