[Ubuntu-zh] Ubuntu evolution exchange outlook.

Linghua Wang mmchut.wang在gmail.com
星期一 一月 19 09:20:19 GMT 2009


Google°ëÌì, ÓÐÈË˵:

ÒýÓõØÖ·:
http://www.5dmail.net/bbs/viewthread.php?tid=176274&page=1&authorid=42584

ÒýÓÃÄÚÈÝ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ô­ÌûÓÉ *¶¤×Ó* ÓÚ 2008-6-12 01:33 ·¢±í
<http://www.5dmail.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=243944&ptid=176274>
Èç¹ûʹÓÃExchagne SeverģʽµÄ»°£¬Ã»ÓÐ"ÔÚ·þÎñÆ÷Öб£Áô¸±±¾"µÄÑ¡Ïî¡£ÐÂÓʼþҪô´æ·ÅÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏ£¬ÒªÃ´Í¶µ½Óû§±¾µØµÄ¸öÈËÎļþ¼Ð£¨PST£©ÖС£

Ö»ÓÐÏñPOP3+SMTPµÄ·½Ê½Á¬½Ó²ÅÓÐ"ÔÚ·þÎñÆ÷Öб£Áô¸±±¾"µÄÑ¡Ïî
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÎÒȷʵÔÚoutlookÀïÃæҲûÓÐÕÒµ½ (Õö´óÑÛ¾¦ÕÒÁË°ëÌì). ËùÒÔòËÆͨ¹ýoutlook¿Í»§¶ËÉèÖÃÐв»Í¨.

2009/1/19 graham <miao.graham在gmail.com>

> ¸Õ¸Õ·¢ÁËÒ»·â´ø¸½¼þµÄ£¬¾ÓȻҪµÈÉóÅú¡£ÏÈ°ÑÄÚÈÝ·ÅÕâÀïÁË£º
>
> ûÓйÜÀí¹ýexchange
> server£¬ËùÒÔ²»¸ÒϽáÂÛ£¬µ«ÊÇÎҲ»¹ÊÇÄãÊÇͨ¹ýpop3ЭÒéÁ¬½Ó¹ýÈ¥µÄ£¨ÒòΪÓʼþ·þÎñÆ÷×ܵÃÌṩpop3»òÕßimap·þÎñÖеÄÖÁÉÙÒ»ÖÖ£©¡£Äã¿ÉÒÔ¿´¿´outlookÀïÃæÄãµÄÕÊ»§£¬Ó¦¸Ã¿ÉÒÔÖªµÀ×Ô¼ºÊÇͨ¹ýʲôЭÒéÁ¬½ÓµÄ¡£
>
> Õâ¸öÎÊÌâÓëexchange serverÔõô¹¤×÷Î޹أ¬Ó¦¸ÃÔÚ¿Í»§¶ËÉÏÉèÖþÍÄܽâ¾ö¡£¸½Í¼ÊÇOutlook
> ExpressÉϵÄÉèÖã¬OutlookÎÒÊÖͷûÓУ¬µ«ÊÇÊÇÏàËƵġ£
>
> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
> > лл´ó¼Ò»Ø¸´. graham, ÎÒÃǵÄmail serverÊÇwindows exchange email server, ²»ÊÇ»ùÓÚpop3µÄ,
> >
> > ÎÒ¶ÔÓʼþµÄһЩʲôЭÒéÕ治̫Ã÷°×, µ«ÊÇ¿ÉÒÔ´ÓÎÒ²Ù×÷µÄÏÖÏóÖÐÍÆÀí³öÒ»µãʲô¶«Î÷³öÀ´,
> >
> > 1. Evolution¶ÔÓÚexchange·þÎñÆ÷µÄĬÈÏÐÐΪ - ½ÓÊÜÓʼþµÄʱºò, ÔÚÓʼþ·þÎñÆ÷»á±£ÁôÓʼþµÄ¸±±¾,
> > ÒÔ¼°Ã¿¸öÓʼþµÄ״̬(±ÈÈç˵ÒѶÁ,δ¶Á).
> >
> > 2. Outlook¶ÔÓÚexchange·þÎñÆ÷µÄĬÈÏÐÐΪ - ½ÓÊÜÓʼþµ½±¾µØÒÔºó, ÔÚÓʼþ·þÎñÆ÷²»±£ÁôÓʼþµÄ¸±±¾.
> >
> > ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔ½âÊÍΪʲôoutlookÒ»µ©Í¬²½ÒÔºó, ÔÚevolutionÏÂÒѾ­ÊÕµ½µÄmailÈ«¶¼²»¼ûÁË.
> >
> > ´¿´âÂß¼­ÍÆÀí, ÈôÓÐÀ×ͬ, ´¿ÊôÓ¢ÐÛÍÆÀíÂÔͬ.ºÇºÇ. »ØÕýÌâ, »¹ÊÇÒªÁ˽âÒ»ÏÂexchangeÊÇÔõô¹¤×÷µÄ.
> > 2009/1/19 graham <miao.graham在gmail.com>
> >>
> >>
> >>
> Õâ¸öÎÊÌâÓ¦¸Ã¹é½áµ½WindowsÏÂOutlook£¬Ä¬ÈϵÄPOP3ЭÒéÊÇÔÚÊÕÈ¡³É¹¦Ö®ºó½«Óʼþ´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ýµÄ£¬¶øOutlook¹À¼ÆÒ²¾ÍÊÇÕâô×öµÄ¡£Outlook²»Ì«Çå³þ£¬µ«ÊÇOutlook
> >> ExpressÊÇ¿ÉÒÔÉèÖÃÔÚ·þÎñÆ÷Éϱ£Áô¸±±¾¶àÉÙÌìµÄ¡£
> >>
> >> 2009/1/19 Linghua Wang <mmchut.wang在gmail.com>:
> >> > Hi, ´ó¼ÒºÃ,
> >> >
> >> > Çë½ÌÒ»¸öÎÊÌâ,
> >> >
> >> > Ç°Ìá:
> >> >
> >> > 1. Ubuntu 8.10, ÓʼþÓõÄÊÇevolution, ÒòΪ¹«Ë¾ÊÇexchange·þÎñÆ÷,
> >> > ËùÒÔÎÒÏÂÁËubuntuµÄexchangeµÄplugin. ÅäÖúÃÒÔºó¹¤×÷Õý³£.
> >> > 2. µ½ÁíÍâһ̨»ú(windows), ͬÑùµÄÕÊ»§ÔÚoutlookÖÐÒ²ÅäÖúÃexchange.
> >> >
> >> > ÎÊÌâ:
> >> >
> >> > ÔÚ' Ç°Ìá2' µÄoutlookͬ²½ÒÔºó, outlookÖлáͬ²½·þÎñÆ÷ÖÐËùÓеÄÓʼþµ½ÎÒ±¾µØoutlook.
> >> > µ«ÊÇUbuntuϵÄevolutionµÄÊÕ¼þÏäÖпտÕÈçÒ², µ±È»Ö®Ç°ÊÇÓкܶàÓʼþµÄ. µ±È»ÎÒÒ²×öÁ˸öʵÑé,
> >> > ·¢Ò»·âemailµ±ÎÒµÄemailÕÊ»§,
> >> > Èç¹ûÊÇoutlookÏÈÊÕ, ÄÇôubuntuÊÕ²»µ½; Èç¹ûÊÇubuntuÖеÄevolutionÏÈÊÕ,
> >> > ÄÇôÔÚoutlook¿ÉÒÔÊÕµ½(Èç¹ûÏÈÇ°ÔÚevolutionÖÐÊÕµ½²¢ÒѶÁ), ²¢ÇÒÊÇÒѶÁ, ÇÒÖ®ºóÔÚevolutionÖÐÕâ·âÓʼþÏûʧÁË¡£
> >> >
> >> >
> >> > ÊÔͼÕÒµ½ÏàÓ¦µÄÅäÖÃ, µ«ÊÇûÓÐÕÒµ½¡£ÎÒÒªµÄЧ¹ûÊÇ :
> >> > ÔÚwindowsϵÄoutlookºÍubuntuϵÄevolution¶¼ÓзþÎñÆ÷ÉϵÄÒ»·Ý¸±±¾,
> >> > Ò²¾ÍÊDz»¹ÜÔÚÄĸöemail client, ÎÒ¶¼¿ÉÒÔ¿´µ½ÎÒËùÓÐÊÕµ½µÄemail.
> >> >
> >> > лл.
> >> >
> >> > Thank you.
> >> >
> >> > --
> >> > ubuntu-zh mailing list
> >> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >
> >> >
> >> --
> >> ubuntu-zh mailing list
> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20090119/7a78afa7/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list