[Ubuntu-zh] U盘识别不了(用dd写过引导扇区)

陈文龙 qzchenwl在gmail.com
星期二 一月 13 07:25:07 GMT 2009


·¢ÏÖ²»ÁËÉ豸
2009/1/13 alan Gold <newmft在gmail.com>

> linuxϲ»ÊDZð£¬ÊÇÎÞ·¨mountÁË£¬»¹ÊǸù±¾·¢ÏÖ²»ÁËÕâ¸öÉ豸ÁË£¬Èç¹ûÄÜ·¢ÏÖÉ豸Ӧ¸ÃÄܹ»Ê¹ÓÃcfdiskÃüÁî·ÖÇø£¬È»ºó¸ñʽ»¯¡£
>
> 2009/1/13 ³ÂÎÄÁú <qzchenwl在gmail.com>
>
>> ¹Ø¼üÊÇÒѾ­Ê¶±ð²»ÁËÁË£¨linuxÏÂ)
>>
>> winϸñʽ»¯²»ÁË£¬Ìáʾ"Çë²åÈë¡Á¡Á¡Á"
>>
>> 2009/1/13 LLY <bones7456在gmail.com>
>>
>>> ÕÒ¸öºÃÓõÄͬÀàUÅÌ,ddËüµÄÇ°512×Ö½Ú³öÀ´,ÔÙddµ½ÄãÄÇUÅÌÀï,²»¾Í¿ÉÒÔÁË.
>>>
>>> 2009/1/13 alan Gold <newmft在gmail.com>
>>>
>>>> ÎÒ¾õµÃÖØиñʽ»¯Ó¦¸Ã¾Í¿ÉÒÔÁË£¬TINIX.imgÊDz»ÊÇÈíÅ̵ľµÏñÎļþ£¬Ð´ÈëuÅ̺ó£¬UÅ̵ÄÈÝÁ¿Ò²¾Í²»¶ÔÁË¡£
>>>>
>>>> 2009/1/12 ³ÂÎÄÁú <qzchenwl在gmail.com>
>>>>
>>>>>  ×î½üÔÚ¿´¡¶×Ô¼º¶¯ÊÖд²Ù×÷ϵͳ¡·
>>>>>
>>>>> ûÓÐÈíÅÌ£¬¾ÍÓÃUÅÌÁË¡£
>>>>> dd °Ñ TINIX.img дµ½ bs=512 count=1 ÀïÁË¡£
>>>>> ÖØÆô£¬ÓÃUÅÌÆô¶¯¡£¿´µ½ "Hello OS World"ÁË¡£
>>>>>
>>>>> µ«ÊÇÏÖÔÚÔÚLinuxÏÂʶ±ð²»ÁËUÅÌÁË£¬windowsÏÂÓÐUÅÌÅÌ·û£¬µ«ÊÇÏÔʾ¿ÉÓÃ0,ÒÑÓÃ0£¬Ë«»÷Ìáʾ²åÈë½éÖÊ¡£
>>>>>
>>>>> 555555555£¬4GµÄsandisk°¢£¬ÕâÑù¾ÍûÁËÂ𣿴óϺ¾ÈÃü£¡
>>>>> --
>>>>> ubuntu-zh mailing list
>>>>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>>>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> ubuntu-zh mailing list
>>>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>>>
>>>>
>>>
>>> --
>>> ubuntu-zh mailing list
>>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>>
>>>
>>
>> --
>> ubuntu-zh mailing list
>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>>
>>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20090113/eb2f16ac/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list