[Ubuntu-zh] 有没有管理员改一下邮件列表的配置

Christian Leng rookie999.ly在gmail.com
星期五 十一月 2 05:11:18 GMT 2007


wow£¬ºÃÏñ»¹ÕæÊÇ£¬ÔÞÃÀһϣ¡

ÔÚ07-11-2£¬LLY <bones7456在gmail.com> дµÀ£º
>
> ¶÷,¸Õ¸ÄµÄ?xuziding ÊÇÕâ¸öÓʼþÁбíµÄ¹ÜÀíÔ±?
>
> ÔÚ07-11-2£¬Xu Ziding <xuziding在gmail.com> дµÀ£º
> >
> > ÏÖÔÚÒѾ­ºÃÁË¡£¿ÉÒÔÁË
> >
> > ÔÚ 07-11-2£¬zhongke chen<czk19790827在gmail.com > дµÀ£º
> > > http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=69620&highlight=
> > >
> > > On 11/1/07, zhongke chen < czk19790827在gmail.com> wrote:
> > > > Ò»²»Ð¡Ðľͷ¢µ½¸öÈËÓÊÏäÀïÃæÈ¥ÁË
> > > >
> > > > On 11/1/07, zhongke chen <czk19790827在gmail.com> wrote:
> > > > > ÎÒ¶©µÄÆäËûÓʼþÁÐ±í¶¼²»ÊÇÕâÑùµÄ£¬Ö»ÓÐubuntu-zhµÄÊÇÕâÑù£¬Ã¿´Î¶¼Òª¸´ÖÆÕ³ÌùÓʼþµØÖ·£¬Âé·³°¡
> > > > >
> > > > > On 11/1/07, Daniel Lv <lgn21st在gmail.com> wrote:
> > > > > > GoogleµÄgroup¾Í²»ÊÇÕâÑù,ÎÒ¾õµÄGoogleµÄ×ö·¨±È½ÏºÃ
> > > > > > ͨ¹ýlistȺ·¢µÄÓʼþ,·¢¼þÈ˵ÄλÖþÍÓ¦¸ÃÊÇlistµÄemailµØÖ·,¶ø²»ÊÇԭʼ·¢¼þÈ˵ØÖ·
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > On 11/1/07, Zhan <ustczhan在gmail.com > wrote:
> > > > > > > Ö±½Ó»Ø¸´µ½ ubuntu-zh在lists.ubuntu.com ¾Í¿ÉÒÔÁË£¬Õâ¸öÓ¦¸ÃºÍÓʼþÁбíµÄÉèÖÃûÓйØ
> > > > > > > ϵ£¬¶øÖ»ÊǺͿͻ§¶ËµÄÉèÖÃÏà¹ØµÄ°É¡£
> > > > > > > --
> > > > > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > =====================================
> > > > > >  Name : Daniel Lv
> > > > > >  Email : lgn21st在gmail.com
> > > > > > =====================================
> > > > > > --
> > > > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > from ³ÂÖÒ¿Ë
> > > > > LinuxÎÂÖÝÂÛ̳£ºhttp://www.linux-wz.cn/
> > > > > ÎÂÖÝ°Ù¿Æ£º http://www.wzpedia.cn/
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > from ³ÂÖÒ¿Ë
> > > > LinuxÎÂÖÝÂÛ̳£ºhttp://www.linux-wz.cn/
> > > > ÎÂÖÝ°Ù¿Æ£º http://www.wzpedia.cn/
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > from ³ÂÖÒ¿Ë
> > > LinuxÎÂÖÝÂÛ̳£ºhttp://www.linux-wz.cn/
> > > ÎÂÖÝ°Ù¿Æ£ºhttp://www.wzpedia.cn/
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20071102/56b15942/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list