Ubuntu-VN Về việc báo cáo thông tin về tình hình LoCo

Le Kien Truc afterlastangel at gmail.com
Tue Oct 19 10:53:18 BST 2010


Nhớ không lầm thì lần Approve trước Phương được chọn làm Loco Contact rồi
mà. Việc này cần người giao tiếp tốt để làm thì hay nhất :P

Vào 16:50 Ngày 19 tháng 10 năm 2010, Cua Dừa <coconutcrab at ubuntu-vn.org> đã
viết:

> Chào mọi người,
>
> Như mọi người đã biết, sau khi được trở thành approved LoCo hồi tháng
> 4 vừa qua, chúng ta được yêu cầu là báo cáo lại tình hình vào tháng 7
> để xét duyệt thêm. Tuy nhiên chúng ta đã không thực hiện điều này, và
> cũng rất nhiều lần họp khác đều không có tóm tắt để báo cáo tình hình
> hoạt động của LoCo. Điều này là không tốt và chắc chắn nếu lần sau
> reapprove thì chúng ta sẽ trượt :)
>  Về mặt hoạt động thì chúng ta không có vấn đề gì, nhưng điểm thiếu là
> không có ghi chép lại hoạt động, do vậy tôi thấy chúng ta cần chọn ra
> người giữ chức vụ này. Yêu cầu không có gì nhiều, chỉ là ghi chép lại
> nội dung các cuộc gặp mặt/họp, có thể là online hay offline, biết đọc
> tiếng Anh thì càng tốt, không biết có ai đứng ra nhận làm không? :)
> --
> Ubuntu-VN mailing list
> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>-- 
OpenPGP key: D1495710
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20101019/de01caa3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list