Ubuntu-VN Về việc báo cáo thông tin về tình hình LoCo

Cua Dừa coconutcrab at ubuntu-vn.org
Tue Oct 19 10:50:14 BST 2010


Chào mọi người,

Như mọi người đã biết, sau khi được trở thành approved LoCo hồi tháng
4 vừa qua, chúng ta được yêu cầu là báo cáo lại tình hình vào tháng 7
để xét duyệt thêm. Tuy nhiên chúng ta đã không thực hiện điều này, và
cũng rất nhiều lần họp khác đều không có tóm tắt để báo cáo tình hình
hoạt động của LoCo. Điều này là không tốt và chắc chắn nếu lần sau
reapprove thì chúng ta sẽ trượt :)
 Về mặt hoạt động thì chúng ta không có vấn đề gì, nhưng điểm thiếu là
không có ghi chép lại hoạt động, do vậy tôi thấy chúng ta cần chọn ra
người giữ chức vụ này. Yêu cầu không có gì nhiều, chỉ là ghi chép lại
nội dung các cuộc gặp mặt/họp, có thể là online hay offline, biết đọc
tiếng Anh thì càng tốt, không biết có ai đứng ra nhận làm không? :)


More information about the Ubuntu-VN mailing list