Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Le Kien Truc afterlastangel at gmail.com
Tue Jun 29 07:47:27 BST 2010


Vậy cuối cùng chúng ta đã thống nhất với việc voting ở đây rồi nhé?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100629/c6455128/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list